Požehnané mesto a rodina (6. stretnutie SŽkJ III)

Tulec šípov
Synovia ako šípy (Ž 127,4)

V pondelok 10. júna 2013 sa účastníci trojročného cyklu Slovom žalmu k jubileu III. v Banskej Bystrici – Badíne budú venovať téme Povery a viery a dvom žalmom 127 a 128, ktorý jedinečne poukážu na dôležitosť viery v Božie požehnanie v prospech ľudí.

Vo veľkej aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského sa v prvej prednáške večera poslucháči zamerajú na tému Viera a povera. Priblíži ju domáci morálny teológ Ján Viglaš.

Biblická prednáška s názvom Požehnané mesto a rodina, sa zameria na dva žalmy, ktoré predpokladajú vieru v Božiu pomoc…. Tým poukážu na to, že šťastie človeka nespočíva v imaní a vlastnení zeme, ale v odovzdaní a živote požehnania pre nasledujúce generácie. Pokolenia sú výnimočným dedičným darom od Pána. Ako to hutne vyjadruje žalm “Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona.”

Program šiesteho, júnového večera tretieho ročníka Slovom žalmu k jubileu, sa začne o 19.00 hod. spoločnou modlitbou vešpier v seminárnom kostole sv. Františka Xaverského. Po prednáškovom programe vo veľkej aule nasleduje diskusia a večer zavŕši neformálne stretnutie všetkých zúčastnených pri agapé.

Vysvetlenie zmeny témy.

V programe júnového večera Slovom žalmu k jubileu III. došlo k výmene témy s témou pôvodne plánovanou na septembrový večer. Téma Viera Cirkvi Východu a Západu, ako bola zaradená na jún na plagáte, bude prednesená 14. októbra 2013. Organizátori ďakujú za pochopenie zmeny programu.