Desatoro Kristovho kňaza

Promócie 2013
Absolventi 2013 (foto: M. Martinka)

Desatoro Kristovho kňaza – vinš novokňazom.

V stredu 12. júna 2013 boli promovaní na Magistrov (Mgr.) katolíckej teológie na Teologickom inštitúte RKCMBF UK pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského absolventi šesťročného denného štúdia: Martin Kňažek z Farnosti Badín, Dušan Rončák z Farnosti Banská Bystrica – mesto, Martin Kováč z Farnosti Banská Bystrica – Fončorda, Pavel Gyurász z Farnosti Balog nad Ipľom, Ján Jáger z Lieskovca pri Zvolene a Matej Juraj Šulík OP rodák z Plavče pri Starej Ľubovni. Promočnému aktu vo veľkej aule predsedal Doc. Ján Pekár, prorektor pre študijné veci Univerzity Komenského.

V sobotu 15. júna 2013 prijali spomínaní magistri v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca.