Ž 107-150 Piata kniha Žaltára

Ž 109

1a

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

1b

Bože, chvála moja, nemlč,

2a

   lebo sa proti mne otvorili ústa bezbožného a ústa podvodu.

2b

Hovorili proti mne lživým jazykom,

3a

   obsypali ma slovami nenávisti

3b

   a bojovali so mnou bez príčiny.

4a

Za moju lásku ma obžalovali;

4b

   ale ja (som) (prosebnou) modlitbou.

5a

Odplatili sa mi zlom za dobré

5b

   a nenávisťou za lásku:

6a

Ustanov nad ním hriešnika

6b

   a žalobca nech stojí po jeho pravici.

7a

Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený

7b

   a jeho modlitba nech mu bude hriechom.

8a

Nech je jeho dní málo

8b

   a jeho úrad nech prevezme iný.

9a

Nech jeho deti ostanú sirotami

9b

   a jeho manželka vdovou.

10a

Túlajú, áno, nech sa túlajú jeho synovia a nech žobrú

10b

   a nech hľadajú – z ich spustošených príbytkov.

11a

Nech ho veriteľ oberie o celý majetok

11b

   a nech plody jeho námahy cudzí rozoberú.

12a

Nech niet takého, kto by mu preukázal milosrdenstvo

12b

   a nech niet takého, kto by bol milostivý k jeho sirotám.

13a

Nech je jeho potomstvo odťaté,

13b

   nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno.

14a

Nech na neprávosť jeho otcov PÁN pamätá

14b

   a nech na hriech jeho matky sa nezotrie.

15a

Nech sú stále pred PÁNOVÝMI očami

15b

   a nech vytne ich pamiatku zo zeme,

16a

Pretože nepamätal na to konať (skutky) vernosti (chsd),

16b

   ale prenasledoval chudobného a bedára,

16c

   skľúčeného v srdci chcel usmrtiť.

17a

Miloval preklínanie (hl’l’q.) a postihla ho;

17b

   nechcel požehnanie a vzdialilo sa od neho.

18a

Preklínanie (hl’l’q.) si obliekal sťa odev,

18b

    a vošlo ako voda do jeho vnútra

18c

    a ako olej do jeho kostí.

19a

Nech mu je šatou, ktorou sa odeje,

19b

a pásom, ktorým sa vždy opáše.

20a

Toto je dielo tých, ktorí na mňa žalujú (akoby) od PÁNA

20b

   a zlé veci hovoria proti môjmu životu.

21a

Ale ty, PANE, môj Pán,

21b

   zastaň sa ma pre svoje meno,

21c

   veď tvoja vernosť je dobrázachráň ma!

22a

Veď ja som a chudobný a biedny

22b

   a moje srdce bolo prebodnuté v mojom vnútri.

23a

Odišiel som ako tieň, ktorý sa nakláňa,

23b

   ako kobylku ma striasli.

24a

Kolená sa mi podlamujú od pôstu,

24b

   a telo mi chradne bez oleja.

25a

A ja som bol im len na posmech;

25b

   keď ma vidia, potriasajú hlavou.

26a

Pomôž mi, PANE, Bože môj,

26b

   zachráň ma podľa svojej vernosti.

27a

Nech poznajú, že to tvoja ruka,

27b

    že si to ty, PANE, urobil.

28a

Oni nech preklínajú, ty však žehnaj;

28b

   povstali a boli zahanbení a(le) tvoj služobník sa bude radovať.

29a

Nech si musia moji žalobcovia obliecť hanbu

29b

   a ako plášťom nech sa zahalia potupou.

30a

Ja budem ďakovať PÁNOVI svojimi ústami,

30b

   budem ho chváliť uprostred zástupov,

31a

lebo on stojí po pravom boku bedára,

31b

   aby ho zachránil pred sudcami jeho života.

 

 

Ž 112

ALELUJA.

álef  1a

bét  1b

Blažený muž, ktorý sa bojí PÁNA

   a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

gímel  2a

dálet  2b

Jeho potomstvo bude mocné na zemi;

   pokolenie spravodlivých bude požehnané.

  3a

váv  3b

V jeho dome bude presperita a bohatstvo,

   jeho spravodlivosť ostane naveky.

zajin  4a

chét  4b

Poriadnym (za)žiarilo svetlo v temnotách,

   milosrdný, milostivý a spravodlivý.

tét  5a

jod  5b

Dobrý človek sa zmilúva a požičiava,

   čo svoj majetok spravuje správne;

kaf  6a

lebo (spravodlivý) nikdy nezakolíše.

lámed  6b

Vo večnej pamäti bude spravodlivý.

mém  7a

 nún 7b

Zo zlej svesti nebude mať strach.Pevné je jeho srdce, dôveruje v PÁNA.

sámek  8a

ájin  8b

Bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,kým nepohliadne na svojich nepriateľov.

  9a

Nadelil a dal bedárom.

cádé  9b

kóf  9c

   Jeho spravodlivosť ostane naveky,

   jeho roh bude pozdvihnutý v sláve/slávou

réš 10a

šín 10b

táv 10c

Zločinec (to) uvidí a rozčúli sa,zubami bude škrípaťroztopí sa.Túžba zločincov vyjde nazmar.

 

Ž 113