Ž 19 – O Pánovom zákone – Tóre

1a Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2a Nebesia ohlasujú slávu Boha
2b a obloha zvestuje dielo jeho rúk.
3a Deň dňu (o tom) podáva správu
3b a noc noci oznamuje poznanie.
4a Nie je to správa, nie sú to slová,
4b nie je počuteľný ich hlas.
5a Po celej zemi rozlieha sa ich harmónia
5b a ich dialekt až po končiny sveta.
5c Tam v nich postavil stan pre slnko
6a a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty
6b a raduje sa ako hrdinabežať cestou
7a Na jednom kraji neba vychádza
7b a uberá sa k druhému;
7c pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
8a Náuka PÁNOVA je dokonalá,
8b navracia dych.
8 Svedectvo PÁNOVO je hodnoverné,
8d dáva múdrosť jednoduchému.
9a Nariadenia PÁNOVE sú správne,
9b potešujú srdce.
9c Prikázanie PÁNOVE je číre,
9d osvecuje oči.
10a Bázeň pred PÁNOM je čistá,
10b trvá naveky.
10c Rozsudky PÁNOVE sú pravda
10d spravodlivé sú pospolu.
11 hodné väčšej túžby ako zlato,
11b (a) ako veľa čistého zlata
11c a sú sladšie než med,
11d (a) než medové kvapky z plástu.
12a Aj tvoj služobník sa v nich vzdeláva;
12b v ich zachovávaní je veľká odmena.
13a Poblúdenia – kto ich pozná?
13b Od tých skrytých, očisť ma!
14a Aj od pýchy zachráň svojho služobníka,
14b nech ma neovláda.
14c Tak budem dokonalý a slobodný
14d od veľkého previnenia.
15a Nech sa ti páčia slová mojich úst:
15b i šepotanie môjho srdca (je) pred tvojou tvárou.
15c PANE, moja skala a môj vykupiteľ.