KontaKt

doc. SSD Blažej Štrba, PhD.

RKCMBF UK v Bratislave
Katedra biblických vied

Blazej.Strba@frcth.uniba.sk

ORCID 0000 0002 9244 0630