Study Materials

1.  Štúdie

2017

Vyničenie národov podľa Knihy Jozue [pdf]

Štúdia uverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca, roč. 9, č. 2 (1/2017) 15-43

2016

Rozzúrený pomstiteľ [pdf]

Rozzúrený pomstiteľ. Prieskum použitia hebrejského koreňa nqm s emotívnym podfarbením ako Božieho prívlastku. In: Vladimír Juhás (ed.): Aký je Boh Starého a Nového zákona?, Prešov: Michal Vaško, 2016, s. 9-44

Mojžišov profil podľa Knihy žalmov [pdf]

Mojžišov profil podľa Knihy žalmov. In: ŠTRBA, Blažej. ed. Osobnosti našej viery. Badín: RKCMBF UK – KSFX, 2016. Studia Xaveriana 4, s. 5 – 24. ISBN 978-80-88937-72-2

Pozastavený Jordána v Joz 3,17 [pdf]

Štúdia uverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca, roč. 8, č. 2 (2/2016) 184-193

2015

Štúdia uverejnená v zborníku BOHÁČ, Vojtech – MOJZEŠ, Marcel – TKÁČ, Martin (eds.). Žalmy ako prameň liturgického života. Prešov: Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2015, 10-47

Štúdia v periodiku Liber Annuus 64, 2014, (2015) 273-285

Štúdia bola zverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca 7 (2/2015) 185-219.

Štúdia uverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca, roč. 7, č. 1 (2015) 22-59

2014

Príspevok v časopise Liturgia 24 (3/2014) 193-211.

Príspevok v časopise Studia Biblica Slovaca 6 (1/2014) 41-69.

In: M. Júlia Zarembová. Ed. Veľkosť jednoduchého života. Slávnostný zborník venovaný 200. výročiu narodenia ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie. Spišská Nová ves – Bratislava: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa – Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, 2014, s. 32-45. ISBN 978-80-971698-6-2. (0,66 AH)

2013

Príspevok v časopise Studia Biblica Slovaca 5 (2013) 74-85. Stvorený a oslávený človek je témou v Žalme 8,5-6. Na základe lexikálnej argumentácie možno v. 6a preložiť z hebrejčiny ako „odoprel si mu trocha z Boha“ a nie ako “urobil si ho menšieho do anjelov”, čo je dikcia Septuaginty. V štúdii  sa argumentácia opiera o dômyselné umiestnenie Žalmu 8 v Žaltári, o výskyt pojme Elohím (365-krát) v Žaltári a o literárno-tematické súvislosti Ž 8 s Gn 1. Ž 8,6 vovádza človeka do plnšieho pochopenia reality človeka vo vzťahu k Bohu. Človek nevlastní božskú dokonalosť nie z Božieho svojvoľného rozhodnutia. Božskej bezchybnosti nebol pozbavený prvotne ani z dôvodu hriechu, ale, čo žalm prízvukuje, z dôvodu, že je len stvorením a nie je rovný Bohu.

2012

Propositum 15 (2/2012)

2011

Príspevok v časopise Studia Biblica Slovaca 3 (2011) 125-146.

2010

In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 18-30.

  • Novozákonní presbyteri. Skúmaním pojmu „presbyter“ ku Koreňom kňazskej identity. In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 37-48.
  • Kňaz podľa radu Melchizedechovho. In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 103-117
  • Text 11Q Melchizedech (11Q13). In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010,  s. 118-119.

2009

2008

2007

In: Ivan Kútny (zostavovateľ): Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti, Bratislava – Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, 135-141.

2006

2005

2004

2.  Odborné prednášky

2.1 Biblické prednášky – tematické

Prednáška odznela 21. apríla 2010 v rámci biblicko-teologických večer celoročného cyklu Kňaz včera a dnes v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

Náhľad do termínov v ich súvislostiach. Prednáška (25. mája 2010) pre kňazov v rámci formačného týždňa v KSFX v Badíne

Pohľad na problematiku „chceného“ násilia v textoch Starého zákona. Prednáška (2. júna 2010) pre učiteľov KGSM v Banskej Bystrici

Prednáška (22. októbra 2010) pre kňazov Banskobystrickej diecézy v KSFX.

Prezentácia prednášky na tému Situácia útlaku v Egypte (v Ex 1,1-2,10), prednesenej 16.11.2010 na Teologickej fakulte Univerzity Palackého.

Prezentácia k prednáške o Vodách Massy a Meríby (Ex 17,1-7) a o hriechu Meríby (Nm 20,1-13), ktorá odznela 16.11.2010 na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci

Prezentácia k prednáške o Prorokoch v Pentateuchu a prorokovi ako Mojžiš, ktorá odznela 18.11.2010 na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Presentation of the lecture The prophet like Moses for the Postgradual students of the Theological Faculty in Navarra University, Pamplona (E), November 19, 2012

Presentation of the lecture for the Professors of the Theological Faculty of Navarra University, Pamplona, November 22, 2012.

Prezentácia prednášky o vývoji prosby “zmiluj sa!”, na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prešove, 20.10.2015.

2.2 Stála formácia kňazov

Prezentácia prednášky pre Stálu formáciu kňazov Banskobystrickej diecézy, 19.-21. 5. 2015, Badín

Prezentácia prednášky pre Stálu formáciu kňazov Banskobystrickej diecézy, 19.-21. 5. 2015, Badín

Prezentácia prednášky pre Stálu formáciu kňazov Banskobystrickej diecézy, 19.-21. 5. 2015, Badín

Prezentácia prednášky pre Stálu formáciu kňazov Banskobystrickej diecézy, 19.-21. 5. 2015, Badín

Prezentácia prednášky pre Stálu formáciu kňazov Banskobystrickej diecézy, 19.-21. 5. 2015, Badín

3.  K Druhému listu Korinťanom

Uverejnené v časopise Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 73 (1/2009) 15-21

4.  Pomôcky k štúdiu

Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus. Porovnanie pojmu biblickej spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním. In: Liturgia 21 (1/2011) s. 68-95.

Predstavenie problematiky lokalizácie pevnosti Akra v Jeruzaleme.

5.  Prezentácie z populárno-náučných prednášok

5.1  Všeobecné

5.2  Tematické

5.3 Výkladové, exegetické

  • Žalm 8 (2015-03-21, B.Štiavnica)
  • Žalm 30 – Poďakovanie za vyslobodenie (2013, biblická nedeľa)