Category Archives: Nezaradené

Desať krát na Sinai

Vrch Sinaj vymedzuje kapitoly 19 – 34 od zvyšku Knihy Exodus. Naň zostúpil PÁN, aby zjavil svoje zámery v prospech svojho ľudu. Z tohto dôvodu Mojžiš vystupoval nahor k Bohu, aby PÁNOV plán sprostredkoval ľudu. Boh volal Mojžiša k sebe na vrch a on k nemu vystupoval. Občas však vystúpil aj zo svojej iniciatívy, hoci vždy v prospech vzájomného vzťahu PÁN a ľud. Koľkokrát a kedy presne Mojžiš vystúpil na vrch, nie je tak jednoznačné. Autori majú na to odlišné názory. Predložená štúdia skúma počet Mojžišových výstupov k Bohu. Zároveň odlišuje každý z výstupov svojím obsahom, ale aj personálne. Pri niektorých výstupoch totiž Mojžiša sprevádzali aj iné osoby – Áron, kňazi a starší či Jozue. Biblickí autori vo finálnej podobe textu počítali s desiatimi Mojžišovými výstupmi.

Kľúčové slová: Sinaj, Mojžiš, výstup, desať, Ex 19–34.

Kroměříž – duchovné cvičenia

Kostol sv. Mořice

V dňoch 14. – 20. augusta 2022 sa v arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži konali duchovné cvičenia, ktoré organizovala komunita blahoslavenstiev. Témou bolo Šťastie a blahoslavenstvá v Starom i Novom zákone. Niektoré z prednášok boli sprevádzané prezentáciami, ktoré si môžete voľne stiahnuť tu:

Blahoslavenstvá (1) – úvod

Blahoslavenstvá (2) v Žaltári (aktualizované 18. 8.)

Žalm 51

Blahoslavesntvá (3) v Novom zákone – úvod a nezvyčajné blahoslavenstvá (aktualizované 20. 8.)

Blahoslavesntvá (4) v Novom zákone [2] – Jn a Mt (aktualizované 20. 8.)

Cleopas

Cleopas je občianske združenie, ktoré dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne, materiálne a finančne:

• podporuje vedeckú a odborno-popularizačnú činnosť súvisiacu s vedeckým časopisom Studia Biblica Slovaca (www.biblica.sk).

• napomáha realizácii rozvojových projektov redakcie časopisu StBiSl;

• podporuje vydávanie vedeckých biblických publikácií v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum;

• organizuje podujatia (konferencie, semináre, sústredenia magistrov teológie, …), ktoré rozvíjajú interdisciplinárne permanentné vzdelávanie vychádzajúce z Biblie;

• podporuje a šíri podujatia s cieľom posilniť biblickú kresťanskú tradíciu, napr. aj formou svojich podkastov – zverejnených na http://cleopas.biblica.sk/