Conferences

Angeológia a jej súčasné interpretácie, 11. marca 2009

Katedra Dogmatickej teológie Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, organizovala 11.3.2009 medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Angeológia a jej súčasné interpretácie.

Príspevok o biblickej biografii Satana na stiahnutie tu.

Colloquium Biblicum Lovaniense, 26th – 28th July 2010

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Lueven (Belgicko) organizuje v dňoch 26.-28. júla 2010 59. ročník biblických dňov v LeuvenColloquium Biblicum Lovaniense názvom Kniha Jozue a zem Izraela. Biblickú konferenciu otvorí jej predseda prof. Ed Noort.

Viac informácií na web stránke Teologickej fakulty.

Congress of IOSCS 29th – 31st July, 2010, Helsinki

Medzinárodná organizácia pre Septuagintu a príbuzné štúdiá (IOSCS – The International Organization for Septuagint and Cognate Studies) organizovala v dňoch 29.-31 júla 2010, svoj 14. kongres na pôde Univerzity v Helsinkách.Kongres zahájil profesor Leonard Greenspoon s prednáškou “The 72” in the “Naught Decade”: Septuagint Studies, 2000–2009. Na záver kongresu bola  panelová diskusia na tému Počiatky Septuaginty, s hlavnými prednášateľmi: A. Aejmelaeus, J. Aitken, K. De Troyer and A. van der Kooij. Podrobný program tu.

Congress of IOSOT 1st–6th August, 2010, Helsinki

Medzinárodná organizácia pre štúdium Starého zákona – The International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) – usporadúva v poradí už 20. kongres IOSOST tejto spoločnosti, ktorý sa bude konať v Helsinkách v dňoch 1.-6. augusta 2010. Kongres sa organizuje každé tri roky a jedným z dôležitých výstupov tohto podujatia sú vedecké zborníky, publikované vydavateľstvom Brill v edícii Vetus Testamentum, Supplements (VTS). Z posledného 19. kongresu IOSOT, ktorý sa konal v Ljubljane v roku 2007, bol publikovaný zborník Congress Volume Ljubljana 2007 ako 133. zväzok VTS.

Konferencia na tému Zákon a sloboda v Olomouci, 23.-24. mája 2011

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého (CMTF UP) v spolupráci s Českým katolíckym biblickým dielom organizovala medzinárodnú konferenciu na tému Zákon a svoboda – starozákonní texty k problematice Zákona a svobody a jejich interpretace v Novém zákoně. Konferencia sa  uskutočnila v dňoch 23. a 24. mája 2011  na CMTF UP v Olomouci. Na konferencii predniesli príspevky biblisti z Nemecka, Rakúska, Slovenska a Českej republiky.

prednášky, uverejnené v angličtine alebo nemčine budú uverejnené v časopise v časopise Acta Universitatis Palackianae, Series theologica.

Viac na webovskej stránke CMTF UP.

Katolícka teológia v dnešnom svete, 14.-15. november 2011, Bratislava

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (RKCMBF UK) organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Katolícka teológia v dnešnom svete. Reflexie ad intra et ad extra, ktorá sa uskutoční dňa 15. novembra 2011 pri príležitosti 75. výročia fakulty.

Cieľom konferencie je podporiť diskusiu teológov o pozícii katolíckej teológie dnes. Konferencia je zameraná jednak dovnútra teologických disciplín a jednak sa zameriava na teológiu navonok.

Powerpointová prezentácie jednej prednášky Hľadanie pokory.

Konferencia Žalmy

Logo Konferencie Žalmy

V dňoch 13. – 14. septembra 2012 sa v Badíne konala konferencie na tému ŽALMY – z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie. Konferenciu organizovali RKCMBF UK v spolupráci s TF TU, TF KU a GTF PU (viac tu).

Congress of IOSOT 4th-9th August, 2013, Munich

IOSOT 2013
IOSOT 2013

V dňoch 4. – 9. augusta 2013 sa v Mníchove konal kongres IOSOT (= International Organization for the Study of the Old Testament). IOSOT 2013 alebo ináč 21. kongres Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona sa uskutočnil na pôde Ludwig-Maximilians-Univerzity.

Okrem 15 hlavných prednášok, desiatok seminárov a viac ako stovky malých prednášok, kongres mal pre cca 600 účastníkov bohatý kultúrno-náboženský program (viac na webovskej stránke kongresu).

Na IOSOT 2013 v Mníchove sa aktívne zúčastnili aj slovenskí biblisti Peter Dubovský SJ  (“1 Kings 6–7: How many temples?”) a Blažej Štrba (“One prophet like Moses within the Hexateuch”).

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16), 1. December 2016, Bratislava

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave (RKCMBF UK) organizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16). Nové pohľady na inšpiráciu a pravdu Svätého písma vo svetle nového dokumentu Pápežskej biblickej komisie (2014) pri príležitosti 75. výročia fakulty.

Cieľom konferencie je predstaviť dokument Pápežskej biblickej komisie o Inšpirácii a pravda Svätého písma a výzvach, ktoré biblický text predkladá pre teológiu a pre dnešného čitateľa.

Congress of IOSOT 4th-9th August, 2019, Aberdeen

V dňoch 4. – 9. augusta 2019 sa v škotskom meste Aberdeen koná 23. kongres IOSOT (= International Organization for the Study of the Old Testament). IOSOT 2019 Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona sa uskutoční na pôde Univerzity Aberdeen.

Okrem 18 hlavných prednášok, desiatok seminárov a viac ako stovky malých prednášok, kongres ponúka pre circa pol tisíca účastníkov aj bohatý kultúrno-náboženský program (viac na webovskej stránke kongresu).