Úvod do Písma

Povaha predmetu

Všeobecný úvod do Svätého písma sa venuje všeobecným otázkam súvisiacim s Písmom, t.j. Bibliou ako celkom. Sú podstatné pre správne chápanie a vykladanie Biblie. Ide o témy ako sú: sakrálnosť posvätných textov (u kresťanov Biblie) ako takých vo všeobecnosti, ďalej o vznik našich kresťanských Písiem, dejiny biblického textu. Predchádzajú ich teologické témy ako: Božie zjavenie, problematika kánonu a úzko súvisiacu problematiku inšpirácie, dôsledky, dejiny a pravidlá výkladu Svätého písma. Povahou sa teda Úvod do Svätého Písma zaoberá základnými charakteristikami Biblie, jej vznikom a vierou, ktorá je v nej obsiahnutá.

Všeobecný úvod je doplňovaný neskôr zvláštnym úvodom, ktorý sa venuje viac jednotlivým knihám Písma. Písma obsahujú totiž Božie slovo, ktoré je základom a dušou posvätnej teológie (porov. DV 24).

Obsah predmetu

Obsahom predmetu tvoria tematické okruhy:

1) Biblia ako posvätný text; 2) Zjavenie; 3) Tradícia; 4) Inšpirácia; 5) Kánon; 6) Text Svätého písma; 7) Pravda Svätého písma; 8) Hermeneutika.

Skriptá