Premena obrazom a slovom (POS)

Premena obrazom a slovom (ďalej POS) je názov edície obrázkov, ktoré vydáva neziskové združenie Abvvob. Obrázky predstavujú niektoré témy, modlitby a básne, ktoré súladia s obrázkom a ktorých cieľom je povzbudiť kresťana ku práci na Božom kráľovstve.

Abvvod celým menom Občianskeho združenia kvet „AbvvoB“, je združenie, ktoré chce svojou činnosťou obnoviť benediktínsku tradíciu na Slovensku a predovšetkým usilovať sa „aby bol vo všetkom oslávený Boh“ (1 Pt 4,11).

POS 1 – Trojjediný Bože (2011)

POS 2 – Veršom o Slove z Prológu (2008)

POS 3 – Prisľúbené dary od Mesiáša (2009)

POS 4 – Miserere (Ž 51)

POS  5 – Exultet – Zmŕtvychvstalý

POS  6 – Bohorodička orodovnica

POS  7 – Modlitba za Európu k sv. Cyrilovi a Metodovi (2012)

POS  8Hymnus “Lorika” (sv. Patrik) (2012)

POS  9 – Mojžišova modlitba (Ž 90) verzia A a verzia B (2012)

POS 10 – Modlitba za bedára (Ž 41,2) (2012)

POS 11 – Kristus má naše ruky (2012)

POS 12 – Poďakovanie za vyslobodenie (Ž 30)

POS 13 – Poďakovanie za dar viery

POS 14 – K Duchu Svätému

POS 15 – Turčína sekvencia

POS 16 – Nech každé ráno (B)  (verzia A) (2013)

POS 17 – Mária z Magdaly (2013)

POS 18 – Pápež František a Ako sa stať svätým (2013)

POS 19 – Bosk a Vďakyvzdanie (Kol) (2013)

POS 20 – Žalm 1 (2013)

POS 21 – Žalm 150 a Chvála Pána (2013)

POS 22 – Dobrý pastier na našich cestách

POS 23 – Modlitba pútnika medzi nebom a zemou

POS 24 – Modltiba za pokojnú starobu

POS 25 – Maj v úcte každého človeka (kard. Wyszyński)

POS 26 – Modlitba starcov a starcov pohľad (2014)

POS 27 – Rodina na úteku (F. Mancini) a Modlitba k svätej rodine (Pápež František) (2014)

POS 28 – Kam tento svet speje (S. Martausová) a Náš Boh (ESPE)

POS 29 – Litánie pokory

POS 30 – Túžba za Bohom (Ž 63)

POS 31 – Prísľuby počúvania

POS 32 – Nový život v Kristovi (Kol 3,12-17)

POS 33 – Vtlač do mňa Tvoju tvár (2015) – 33A – 33AZ

POS 34 – Modlitba obnovy

POS 35 – Modlitba starca Izidora k Bohorodičke

POS 36 – Dary Ducha Svätého a Bázeň pred Pánom

POS 37 – Svetlo zhora (L. Záborský)

POS 38 – Za zasvätené osoby

POS 39 – Milosrdný Bože (J.P. II)

POS 40 – Milosrdní ako Otec (Pápež František) – 40A