Ž 45 – Ľúbostná pieseň

1 Zbormajstrovi. O lotosoch.

Poučná pieseň Koreho synov. Ľúbostná pieseň.

2a Moje srdce pulzovalo krásnymi slovami,
2b Moje dielo hovorím kráľovi.
2c Môj jazyk je (ako) pero rýchlopisca.
3a Ty si najkrajší z ľudských synov.
3b Z tvojich perí plynie milosť,
3c preto ťa Boh požehnal naveky.
4a Pripáš si meč na bedrá, ty, bohatier,
4b svoju velebu a dôstojnosť.
5a Tvoja dôstojnosť, šťastne vytiahni,
5b bojuj vo veci pravdy, chudoby a spravodlivosti.
5c Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
6a Tvoje šípy ostré,
6b národy sú pod tebou,
6c v srdciach kráľových nepriateľov.
7a Tvoj trón, Bože, trvá naveky
7b a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
8a Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť,
8b preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal
8c olejom radosti viac ako tvojich druhov.
9a Myrha, aloe
9b a škorica (sú) Tvoj odev
9c a rozveseľuje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.
10a Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými;
10b po tvojej pravici stojí kráľovná
10c v zlate z Ofíru.
11a Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch,
11b zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
12a Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou;
12b on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.
13a Mesto Týrus ti prinesie dary
13b a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
14a Veľmi vznešená vstupuje dcéra kráľovská,
14b jej odevom sú zlaté tkanivá.
15a V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;
15b za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
15c k tebe ich privádzajú;
16a sprevádza ich jasot radostný,
16b tak vstupujú do kráľovského paláca.
17a Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia;
17b urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
18a Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach.
18b Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov.