Publications

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
2008

 • Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien : Peter Lang, 2008. 404 s. ISBN 978-3-631-57599-4.

AAB     Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

2013

 • Kompozícia Ex 1-18. In: Tiňo, Jozef. ed. Exodus, Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Starému zákonu, 3. ISBN 978-80-7141-766-8

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2)
2004

2006

 • Did the Israelites realise why Moses had to die? In: Revue Biblique 113 (2006) 337-365. ISSN 0035-0907

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (3)
2006

 • Warum steht in Lk 18,38 eboésen? In: Biblische Notizen. Neue Folge 128 (2006) 43-59. ISSN 0178-2967

2011

 • The Echo of Psalm 1 in the Sermon on the Mount (Mt 5-7). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Theologica Olomucensia, Volumen 12, 2011, 19-36. ISSN 1212-9038 (1,15 AH)

2015

ADF     Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (7)

2011

2013

2014

2015

2016

2017

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (14)
2006

 • Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka k slovesu epiballó v Mk 14,72. In: Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006, s. 60-72.

2007

 • Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej (zost.): Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106.
 • Termín „srdce” ako svedomie v Starom zákone. Niekoľko poznámok. In: Ivan Kútny (zostavovateľ): Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 15. novembra 2007 v Nitre v rámci grantového projektu VEGA č.1/4666/07 Dimenzie svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti, Bratislava – Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, 135-141.
 • Zákony o očisťovaní v Knihe Levitikus. In: Pavol Farkaš (zost.): Legislatívne texty Biblie I, Bratislava – Nitra : UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2007, 118-130. – ISBN 978-80-88696-51-3

2008

 • Legislatívne texty Knihy Levitikus v spisoch Corpus Paulinum. In: Pavol Farkaš (zost.): Legislatívne texty Biblie II., Bratislava – Nitra : UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2008, 168-186. ISBN 978-80-88696-57-5

2009

 • „Nečistý nemá dedičstvo“ (Ef 5,5). Komparácia pojmov nečistota a dedičstvo v Corpus Paulinum s ich starozákonným použitím. In: Mária Kardis – Daniel Slivka (eds.): Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. Prešov : GTF PU v Prešove a katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity, 2009, s. 73-90.

2010

 • Charakteristika starozákonného kňazstva. Niektoré aspekty, dôležité pre novozákonného presbytera. In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 18-30. ISBN 978-80-88937-42-5 (0,8 AH)
 • Novozákonní presbyteri. Skúmaním pojmu „presbyter“ ku Koreám kňazskej identity. In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 37-48. ISBN 978-80-88937-42-5 (0,9 AH)
 • Kňaz podľa radu Melchizedechovho. In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 103-117 . ISBN 978-80-88937-42-5 (0,9 AH)
 • Text 11Q Melchizedech (11Q13). In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010,  s. 118-119. ISBN 978-80-88937-42-5 (0,2 AH)

2015

 • Návrat k žalmovej prosbe o zmilovanie. In: BOHÁČ, Vojtech – MOJZEŠ, Marcel – TKÁČ, Martin (eds.). Žalmy ako prameň liturgického života. Prešov: Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2015, 10-47

2016

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiích (1)
2008

 • „Čo im odpoviem?“ (Ex 3,13). Odpovede exegétov a podnet pre teológov. In: Ambros Pavel (zostavil): Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté, Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2008, 53-73. ISBN 978-80-7412-002-2

AFD         Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)

2009

 • Satanov anjel (2 Kor 12,7). Niekoľko poznámok k biblickej biografii Satana v spisoch Corpus Paulinum. In: Anton Adam (zost.):Angeológia a jej súčasné interpretácie. Badín : KSFX, 2009, s. 123-144. ISBN 978-80-88937-38-8

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (6)
2007

 • Comenius University, Bratislava: Unique use of the name ‘Jesus’ in Luke 23:42. In: Research reports. The Seventieth International Meeting of the Catholic Biblical Association of America August 5-6, 2007, Syntax Clara, CA : Santa Clara University, 2007, s. 12.

2008

 • Comenius University, Bratislava: Eleazar Installs Joshua: An Analysis of Num 27:22-23. In: Research reports. The Seventy-First International Meeting of the Catholic Biblical Association of America. August 2-5, 2008, Fordham Univeristy, Bronx, New York, 2008, s. 11.

2009

 • „The Prophet like Moses“. In: Society of Biblical Literature. International Meeting 2009. Rome, June 30–July 4, 2009, s. 112.
 • Comenius University, Bratislava: „The Prophet like Moses“. In: Research reports. The Seventy-Second International Meeting of the Catholic Biblical Association of America. August 1-4, 2009, Creighton University, Omaha, Nebraska, 2009, s. 10.

2013

 • One prophet Like Moses within the Hexateuch. In IOSOT 2013. XXI congress of the International Organization for the Study of the Old Testament. Ludwig-Maximilians-Iniversität München 4.-9. August 2013. Programm. Brill, 2013, s. 186-187.

AFH    Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1)

2012

 • Dalla vista alla lode. Un cambio teologico del Salterio nel Sal 63,3-4. In: Jáger, Ján – Štrba, Blažej a kol. Sprievodca Konferenciou žalmy. Badín: KSFX, 2012, s. 17. ISBN 978-80-88937-49-4

BCI       Skriptá a učebné texty (2)                                                                                      

2014

 • Všeobecný úvod do Svätého písma. RKCMBF UK: Badín, 2014. ISBN 978-80-971879-6-5.  [online]. Dostupné na internete: https://www.blazejstrba.eu/?file_id=170 [cit. 29-12-2014]. (7 AH)

2015

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
2007

 • To Love the Other: Deuteronomy and Immigrations. In: The Bible Today 45 (2007) 214-218

2012

 • Sparks of Humility in the Biblical Tradition. Biblical Basis for Minority. In: Propositum 15 (2/2012), 31-43. (A periodical published by the International Franciscan Conference) (1,1 AH)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisech (10)
2008

 • Kritická hodnota Slova. In: Nové horizonty 2 (2008), 111-114.

2009

 • Pavlov Poklad v hlinených nádobách. In: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 73 (1/2009), 15-21.

2010

 • Heribanov Príručný lexikón biblických vied v taliančine. In: Duchovný pastier 91 (4/2010) 187-191. (0,4 AH)

2011

 • Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus. In: Liturgia 21 (1/2011) 68-90. (1,3 AH)
 • Ako skončil Poncius Pilát a jeho manželka. In: Katolícke noviny 16/17, roč. 126 (2011) s. 14
 • Pilátova žena. In: Katolícke noviny 16/17, roč. 126 (2011) s. 14
 • Parfumy z čias Ježišovho pohrebu. In: Katolícke noviny 16/17, roč. 126 (2011) s. 15

2012

 • Mysleli si, že je Ježišovým otcom. In: Katolícke noviny, 2012, roč. 127, č. 51/52, s. 30

2016

 • Bože môj, Bože môj, prečo… In: Katolícke noviny, 2016, roč. 131, č. 10, s. 8-9.
 • Nárek vyjadrený v žalmoch je modlitbou dôvery… In: Katolícke noviny, 2016, roč. 131, č. 44, s. 8-9.

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (4)
2009

 • Štrba, Blažej: Vášnivý a spoľahlivý Pavol (2 Kor 1,1 – 2,13). In: Štrba, Blažej (zost.), Témy z Druhého listu Korinťanom. Zborník biblicko-teologických prednášok. Badín : KSFX, 2009, s. 11-21. ISBN 987-80-88937-37-1.
 • Štrba, Blažej: Sláva Božia cez dve tváre – Mojžišovu a Pavlovu (2 Kor 2,14 – 4,6). In: Štrba, Blažej (zost.), Témy z Druhého listu Korinťanom. Zborník biblicko-teologických prednášok. Badín : KSFX, 2009, s. 30-38. ISBN 987-80-88937-37-1.
 • Štrba, Blažej: Pavlova slabosť – podmienka apoštola (2 Kor 12,1 – 13,13). In: Štrba, Blažej (zost.), Témy z Druhého listu Korinťanom. Zborník biblicko-teologických prednášok. Badín : KSFX, 2009, s. 111-121. ISBN 987-80-88937-37-1.

2014

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)
2007

 • Tesi di Laurea in Science bibliche e Archeologia. Štrba, Blažej, „Take off your sandals from your feet!“ in: Liber annus 56, 2006 (printed in 2007), s. 708-711. ISSN 0081-8933. ISBN965-516-073-4

EAI Prehľadové práce – knižné (2)

2012

 • Štrba, Blažej: Mystérium viery v tvorbe Ladislava Záborského. Koncepcia výstavy malieb akademického maliara Ladislava Záborského v Badíne. In: Jáger, Ján – Štrba, Blažej a kol. Sprievodca Konferenciou žalmy. Badín: KSFX, 2012, s. 38-39. ISBN 978-80-88937-49-4
 • Štrba, Blažej: Mystérium viery v tvorbe Ladislava Záborského. Koncepcia výstavy malieb akademického maliara Ladislava Záborského v Badíne od 5. – 29.9. 2012. In: Štrba, Blažej (ed.): Dielo Ladislava Záborského v Kňazskom seminári v Badíne. Badín: KSFX, 2012. CD. ISBN 978-80-88937-50-0

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (.)
2005

 • Štrba, Blažej: Jozef Heriban, Dizionario terminologico-concetuale di science bibliche e ausiliarie. Roma : Libreria Ateneo Salesiano, 2005. In: Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2005. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2005, s. 341-344.

2006

 • Štrba, Blažej: Jozef Heriban, Dizionario terminologico-concetuale di science bibliche e ausiliarie. Roma : Libreria Ateneo Salesiano, 2005, Catholic Biblical Quarterly 68 (2006) 732-734.

2008

 • Štrba, Blažej: Michael F. Patella, O.S.B.: The Gospel According to Luke.New Collegeville Bible Commentary. New testament; 3. zv. Collegeville, Minnesota : Liturgical Press, 2005, in: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. s. 110-111.
 • Štrba, Blažej: Pavol Farkaš (zost.): Legislatívne texty Biblie I, Bratislava – Nitra : UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2007, 118-130. – ISBN 978-80-88696-51-3, in: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. s. 112-114.
 • Štrba, Blažej: Stanislao Loffreda: Cafarnao V. Documentazione fotografica degli svaci (1968-2003), Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 44; Jerusalem : Franciscan Printing Press, 2005, in: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. s. 116-117.

2009

 • Štrba, Blažej: rec. Henry Ansgar Kelly: Satan. A Biography. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. In: Studia Biblica Slovaca 1 (1/2009). ISSN 1338-0141. s. 89-91.

2013

 • Štrba, Blažej: rec. Miroslav Varšo: Abdiáš, Jonáš, Micheáš (Komentáre k Starému zákonu 2), Trnava: Dobrá kniha, 2010. 320 s. ISBN 978-80-7141-690-6. In: Studia Biblica Slovaca, 2013, roč. 5, č. 1, ISSN 1338-0141. s. 86-89. (0,26 AH)

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (14)
2006
2007

 • Štrba, Blažej: abstrakt časopisu Biblische Zeitschrift 49 (2005). In: ŠTRBA, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007. s. 181-183.
 • Štrba, Blažej: správa 69. stretnutie Katolíckej biblickej spoločnosti Ameriky. In: ŠTRBA, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007. s. 189.

2008

 • Štrba, Blažej: abstrakt časopisu Biblische Zeitschrift 50 (2006). In: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. s. 98-99.
 • Štrba, Blažej: abstrakt ročenky Liber annuus 55 (2005). In: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. s. 100-102.
 • Štrba, Blažej: správa 70. stretnutie Katolíckej biblickej spoločnosti Ameriky, in: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008. s. 119-120.
 • Štrba, Blažej: preklad „Listu biskupským konferenciám o ‘Božom mene’“. In: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 18 3/2008, 147-149.
 • Štrba, Blažej: preklad časopisu Sväté Písmo pre každého, 8. roč., 7/2008. Pieseň piesní. Šefredaktor Anton Tyrol.

2009

 • Štrba, Blažej: abstrakt časopisu Biblische Zeitschrift 51 (2007). In: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2008. Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. s. 86-87.
 • Štrba, Blažej: abstrakt ročenky Liber annuus 56 (2006). In: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2008. Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. s. 88-91.
 • Štrba, Blažej: správa 71. stretnutie Katolíckej biblickej spoločnosti Ameriky. In: Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2008. Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. s. 104.
 • Štrba, Blažej: abstrakt ročenky Liber annuus 57 (2007). In: Studia Biblica Slovaca 1 (1/2009), ISSN 1338-0141. s. 83-89.

2010

 • Štrba, Blažej: Meno Ježiš. In: Slovo 42 (26/2010) s. 10-11.

2011

 • Štrba, Blažej. Treba uznať prínos. Náhľad do nedávnej publikačnej tvorby biblistov. In Studia Biblica Slovaca 4 (1/2012) 35-42.  (0,4 AH)

2014

 • Štrba, Blažej: Abstrakt ročenky Liber annuus 59 (2009). In: Studia Biblica Slovaca, 2014, roč. 6, č. 1, ISSN 1338-0141. s. 112-118

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)
2006

 • Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006, 195 s. ISBN 80-89120-06-7. Predslov s. 5-10.

2007

 • Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, 195 s. ISBN 978-80-89120-11-6. Predslov s. 3.

2008

 • Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008, 123 s. ISBN 978-80-89120-15-4. Predslov s. 3-4.

2009

 • Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2008. Svit : Katolícke biblické dielo, 2009, 115 s. ISBN 978-80-89120-20-8. Predslov s. 5-7.
 • Štrba, Blažej (zost.), Témy z Druhého listu Korinťanom. Zborník biblicko-teologických prednášok. Badín : KSFX, 2009, 130 s. ISBN 987-80-88937-37-1. Úvod s. 5-10.
 • Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca, 1 (1/2009). ISSN 1338-0141. Predslov s. 1-3

2010

 • Štrba, Blažej – Repko, Jozef: Úvod In: Jozef Repko, Blažej Štrba a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 3-12. ISBN 978-80-88937-42-5 (0,5 AH)

2012

 • Štrba, Blažej (ed.): Dielo Ladislava Záborského v Kňazskom seminári v Badíne. Badín: KSFX, 2012. CD. ISBN 978-80-88937-50-0

2013

 • Štrba, Blažej. ed. Slovom žalmu k jubileu I. Badín: KSFX, 2013. CD-ROM. ISBN 978-80-88937-62-3.
 • Štrba, Blažej. ed. Slovom žalmu k jubileu II. Badín: KSFX, 2013. CD-ROM. ISBN 978-80-88937-63-0.

2014

 • Štrba, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie. Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance, Badín, [s.e.] vlastným nákladom, 2014. 390 s. ISBN 978-80-971792-7-4
 • Štrba, Blažej. ed. Slovom žalmu k jubileu III. Badín: KSFX, 2014. CD-ROM. ISBN 978-80-88937-64-7.

GHG      Práce zverejnené na internete

2010

 • Štrba, Blažej: Zjavenie podľa DV 2-6. In: https://www.blazejstrba.eu/?file_id=22(2010-10-10) (0,5 AH)
 • Štrba, Blažej: Spravodlivý a milosrdný Boh. In: https://www.blazejstrba.eu/?file_id=26 (2010-10-24) (0,6 AH)
 • Štrba, Blažej: Meno Ježiš. In: https://www.blazejstrba.eu/?file_id=40 (2011-12-15)

2011

 • Štrba, Blažej –Trstenský, František: Biblická nedeľa – od poznania k sláveniu  (2011-12-15)
 • Štrba, Blažej: Talit – modlitebný šál. In: https://www.blazejstrba.eu/lang/sk/worship-to-the-word/rozne-temy/talit/ (2011-12-17)
 • Štrba, Blažej: Milosrdenstvo nášho Boha. In: https://www.blazejstrba.eu/?file_id=62 (2011-12-15)

2012

2013

 • Štrba, Blažej. Čas ďakovať za putovanie žalmami až k jubileu.
 • Štrba, Blažej. Teologické okraje Pentateuchu, 18.11.2013, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

2014

2015

 • ŠTRBA, Blažej. Opäť Akra. In: [cit. 12.12.2015]. Dostupné na internete: https://www.blazejstrba.eu/?file_id=211

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

 • Prednášky (…)

2007

 • Štrba, Blažej: Lotos v Piesní piesní? Starozákonný text pod lupou. Fakultný seminár na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 17. apríla 2007.
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní prvej pôstnej nedele, 21.2.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní druhej pôstnej nedele, 28.2.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní tretej pôstnej nedele, 7.3.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní štvrtej pôstnej nedele, 14.3.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní piatej pôstnej nedele, 21.3.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní šiestej pôstnej nedele, 28.3.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní prvej adventnej nedele, 28.11.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní druhej adventnej nedele, 5.12.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní tretej adventnej nedele, 12.12.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní štvrtej adventnej nedele, 19.12.2007, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského

2008

 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní prvej pôstnej nedele, 6.2.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní druhej pôstnej nedele, 13.2.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní tretej pôstnej nedele, 20.2.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní štvrtej pôstnej nedele, 27.2.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní piatej pôstnej nedele, 5.3.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní šiestej pôstnej nedele, 12.3.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní druhej veľkonočnej nedele, 26.3.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní tretej veľkonočnej nedele, 2.4.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní štvrtej veľkonočnej nedele, 9.4.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní šiestej veľkonočnej nedele, 23.4.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Lectio čítaní svätodušnej nedele, 7.5.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Vášnivý a spoľahlivý Pavol (2 Kor 1,1 – 2,13). 22.10.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Sláva Božia cez dve tváre – Mojžišovu a Pavlovu (2 Kor 2,14 – 4,6). 19.11.2008, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského

2009

 • Štrba, Blažej: Pavlova slabosť – podmienka apoštola (2 Kor 12,1 – 13,13). 20.5.2009, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Charakteristika starozákonného kňazstva. Niektoré aspekty, dôležité pre novozákonného presbytera . 21.10.2009, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
 • Štrba, Blažej: Novozákonní presbyteri. Úrad starších a kresťanskí presbyteri v Novom zákone. 18.11.2009, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského

2010

 • Štrba, Blažej: Kňaz podľa radu Melchizedechovho. 21.04.2010, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Úvod kníh a kontextu Starého zákona. Cyklus troch prednášok pre Kurz laického apoštolátu rodín pri Hnutí kresťanských rodín. 18. 09.2010, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Exodus 1-2. Cyklus troch prednášok pre Kurz laického apoštolátu rodín pri Hnutí kresťanských rodín. 16. 10.2010, Mariánska hora, Levoča
 • Štrba, Blažej: Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus. Prednáška pre kňazov banskobystrickej diecézy. 22. 10.2010, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej. Úvod do Starého zákona. Séria prednášok (3) pre Hnutie kresťanských rodín, 18.9.2010, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej. Mojžiš a starozákonní kňazi. Séria prednášok (3) pre Hnutie kresťanských rodín, 16.10.2010, Mariánska hora, Levoča.
 • Učiteľská mobilita na zahraničnej univerzite: Univerzita Palackého v Olomouci (CZ) a 5 prednášok. 15.-19.XI.2010.
 • Pondelňajšie stretnutie nad Svätým písmom (PSSP) v Kláštore Premenenia Pána (8) (14.VI.2010; 28.VI.2010; 11.X. 2010; 25.X. 2010; 8.XI. 2010; 22.XI. 2010; 6.XII.; 20.XII. 2010)
 • Cyklus biblických prednášok v Karmelitánskom kláštore v Detve. (2) (11.VI.; 31.X.2010)

2011

 • Štrba, Blažej: Blažení všetci (Ž 1-2). Prednáška, 14.2.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej. Melchizedechovo kňazstvo a Múdroslovná literatúra (Žaltár a Žalm 1). Séria prednášok (3) pre Hnutie kresťanských rodín, 26.2.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Čože je človek? (Ž 8) . Prednáška, 13.3.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Od vyslobodenia k bohoslužbe, 20. 3. 2011, Rímskokatolícky farský úrad, Zvolen. Dve dvojhodinové prednášky pre OFS.
 • Štrba, Blažej: Bože, ty si môj Boh (Ž 22) . Prednáška, 11.4.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej. Úvod do múdroslovnej literatúry – Kniha Pieseň piesní. Séria prednášok (3) pre Hnutie kresťanských rodín, 30.4.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Pán je môj Pastier (Ž 23). Prednáška,  9.5.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: O Pánovom zákone (Ž 19). Prednáška, 6.6.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Ako skončil Poncius Pilát a jeho manželka, Katolícke noviny 16/17, roč. 126, s. 14
 • Štrba, Blažej: Parfume z čias Ježišovho pohrebu, Katolícke noviny 16/17, roč. 126, s. 15
 • Štrba, Blažej: Sväté a profánne podľa Knihy Levitikus, 16. 7. 2011, Kapucínsky kláštor Svätých anjelov strážnych, Raticov vrch, Hriňová. Dve dvojhodinové prednášky pre OFS
 • Štrba, Blažej: Dôvera v Pána, ktorý je svetlom (Ž 27). Prednáška, 19.9.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Modlitba v beznádeji (Ž 39). Prednáška, 10.10.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Na púšti – uvedenie do Knihy Numeri. 15.10.2011, Kapucínsky kláštor Svätých anjelov strážnych, Raticov vrch, Hriňová. Dve dvojhodinové prednášky pre OFS
 • Štrba, Blažej: Verbum Dimini u junioriek OSF. Dve (2) dvojhodinové prednášky na tému Posynodálnej apoštolskej exhortácie Benediktra XVI. Verbum Domini. 22.10.2011, Kremnické Bane
 • Štrba, Blažej: Čakal som na Pána (Ž 40). Prednáška, 14.11.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Štrba, Blažej: Úvod do Knihy Deuteronómium. 10.12.2011, Žarnovica. Dve dvojhodinové prednášky pre OFS
 • Štrba, Blažej: Nostalgia za Božou tvárou (Ž 42-43). Prednáška, 12.12.2011, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Prednášky zo série Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (PSSP) v Kláštore Premenenia Pána v Sampore (14 hodinových prednášok) (21.2., 10.3, 21.3., 4.4., 2.5., 16.5., 30.5., 20.6., 3.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.)

Cyklus biblických prednášok v Karmelitánskom kláštore v Detve. (8) (16.1., 8.5., 7.8, 27.11.)

2012

 • Prednášky (…)
  • Štrba, Blažej: Spoločné spytovanie svedomia (Ž 50). Prednáška, 9.1.2012, KSFX, Badín
  • Štrba, Blažej: Lectio divina ako spôsob priblíženia sa k Ježišovi, 10.1.2012, DCJPII, Banská Bystrica
  • Štrba, Blažej: Andate per tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni creatura. Prednáška. 3.2.2012, Rím, generalát OSF.
  • Štrba, Blažej: Vyznanie viny (Ž 51). Prednáška, 13.2.2012, KSFX, Badín
  • Štrba, Blažej: Lectio divina, Dve (2) prednášky, 25.2.2012, Ružomberok
  • Štrba, Blažej: Jemné reči a smrtonosný úmysel (Ž 55), Prednáška, 12.3.2012, KSFX, Badín
  • Štrba, Blažej: Naplnenie Božieho prísľubu. Dve (2) dvojhodinové prednášky pre OFS, 24.3.2012, Detva
  • Štrba, Blažej: Voda ako symbol Božej starostlivosti, dve prednášky na duchovnej obnove 23.-24.3.2012, Benediktínsky kláštor, Sampor
  • Štrba, Blažej: Túžba za Pánom (Ž 63). Prednáška,  16.4.2012, KSFX, Badín
  • Štrba, Blažej: Prečo trpí spravodlivý (Ž 73). Prednáška, 17.9.2012, KSFX, Badín
  • Štrba, Blažej: Jozue – postava viery. Prednáška 27.10.2012, v Sampore
  • Štrba, Blažej: Mojžišova modlitba (Ž 90). Prednáška, 12.11.2012, KSFX, Badín
  • Štrba, Blažej: Svätý Boh a ďakovná pieseň (Ž 99-100). Prednáška, 10.12.2012, KSFX, Badín
  • Prednášky zo série Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (PSSP) v Kláštore Premenenia Pána v Sampore (13 hodinových prednášok) (20.2., 5.3, 19.3., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 24.9., 8.10., 5.11., 26.11., 3.12.)
  • Cyklus biblických prednášok v Karmelitánskom kláštore v Detve. (6) (24.3., 26.8, 27.11.)
  • Štrba, Blažej: Žalmy s problematikou náreku. Séria 5 prednášok pre OSF, 10.-12.2.2012, Kunerad
  • Štrba, Blažej: Krása a krutosť Biblie. Séria 6 prednášok, 14.-16. 12.2012, Sampor
  • Štrba, Blažej: Konferencia o knihe v strede Biblie. In: Naša univerzita, č. 3, November 2012, s. 23
 • Publikácie (…)
  • Štrba, Blažej: Predslov. In: Jáger, Ján – Štrba, Blažej a kol. Sprievodca Konferenciou žalmy. Badín : KSFX, 2012, s.3. ISBN 978-80-88937-49-4

2013

 • Prednášky (…)
  • Štrba, Blažej: …………….9.1.2013, KSFX, Badín
  • Prednášky zo série Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (PSSP) v Kláštore Premenenia Pána v Sampore (6 hodinových prednášok) (4.3, 18.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6. 2013)
  • Cyklus biblických prednášok v Karmelitánskom kláštore v Detve. (6) (28.4., 29.5., 18.9……… 2013)
  • Štrba, Blažej: Séria 6 formačných prednášok pre SDB, 1.-4.2013, Poprad
 • Publikácie (…)
  • Štrba, Blažej: Konferencia o knihe v strede Biblie. In: Naša univerzita, č. 3, November 2013, s. 23
  • Štrba, Blažej. Príroda je jako kniha poznávania modrosti a krásy Boha. In: Katolícke noviny. Príloha Leto 2013, 2013, roč. 128, č. 26, s. 6-7.
  • Štrba, Blažej. Eliáš a Karmel. In: Katolícke noviny, 2013, roč. 128, č. 29, s. 8-9

2014

 • Publikácie (…)
   • Štrba, Blažej. Od nočnej stráži k modlitbe. In: Estote Benedicti, 2014, roč. 12,  s. 8-9.
   • Štrba, Blažej. Pamätník tolerancie a úvaha o nej. In: Estote Benedicti, 2014, roč. 12, s. 12-13. = Pamätník tolerancie a úvaha o nej. [online]. Dostupné na internete: https://www.blazejstrba.eu/lang/sk/pamatnik-tolerancie-a-uvaha-o-nej [cit. 20-08-2014].

2015

 • ŠTRBA, Blažej. Nový rok – Roš ha-šana. In: [cit. 12.12.2015]. Dostupné na internete: https://www.blazejstrba.eu/lang/sk/worship-to-the-word/rozne-temy/ros-ha-sana/

Ohlasy na publikačnú činnosť


[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citač. indexoch Web of Science a datab. SCOPUS (10)

2005

 • Revue des sciences philosophiques et théologiques 89 (2005) 402. ISSN 0035-2209. Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502

2007

 • Revue des sciences philosophiques et théologiques 91 (2007) 790. 893. ISSN 0035-2209. Štrba, Blažej: Did the Israelites realise why Moses had to die? In: Revue biblique 113/3 (2006) 337-365

2008

 • Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502
 • Štrba, Blažej: Did the Israelites realise why Moses had to die? In: Revue biblique 113/3 (2006) 337-365
 • Štrba, Blažej: Terminological-conceptual dictionary of Biblical and auxiliary sciences. In: Catholic Biblical Quarterly 68/4 (2006) 732-734
 • Wilfred G. E. Watson, Notes on the Gender of Nouns in Semitic. In: Aula Orientalis 26 (2008), 195-209. ISSN 0212-5730 citácia na s. 202, 208: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502

2009

 • Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009) 161. ISSN 0044-2526. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.

2010

 • Anselm C. Hagerdorn: Die Frau des Hohenlieds zwischen babylonisch-assyrischer Morphoskopie und Jacques Lacan (Teil 1), Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 122 (2010) 417-430. ISSN (Print) 0044-2526, citácia na s. 421, pozn. č.22: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502

2014

 • Krause, J. Joachim. Exodus und Eisodus. Komposition und Theologie von Josua 1–5 (Supplements to Vetus Testamentum 161), Leiden, Brill, 2014. ISBN 978-90-04-26778-7. cituje na s. 95, 99, 104, 392, 401, 469: Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

2015

 • HAGERDORN, Anselm C. Place and Space in the Song of Songs, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 2015, roč. 127, s. 207-220. ISSN (Print) 0044-2526, cituje na s. 217, pozn. č. 55: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica, 2004, roč. 85, s. 475-502.

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (40)
2005

 • Ephemerides Theologicae Lovanienses. Elenchus Bibliographicus 81 (2005) 252*> BE ISSN 0013-9513 Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502
 • Jesús Fradua LUZARRAGA, Poesía. Cantar de los Cantares : Sendas del amor, Estella (Navarra) : Editorial Verbo Divino, 2005. ISBN 84-8169-695-1. Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502

2008

 • Frank Schumann: „Mose“, Biografisch-Bibliographisches Kirchenexikon, Band VI (1993) Spalten 151-169. /On-line: http://www.bbkl.de/m/mose.shtml (13-05-2008)/ Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008.
 • Hartmut Rosenau: „Josua“, Biografisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band III (1992) Spalten 725-726. /On-line: http://www.bautz.de/bbkl/j/Josua_n.shtml (13-05-2008)/ Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008.
 • Joseph Shabu, The Care of the Underprivileged (the Widow, the Orphan, the Sojourner and the Poor) in the Israelite Community: A Study of Zechariah 7:9-10. Romae : Pontificia studiorum Univ. a S. Thoma Aq. in Urbe, 2008. Citujované na s. 43. Štrba, Blažej: To Love the Other: Deuteronomy and Immigrations. In: The Bible Today 45 (2007) 214-218, 214.
 • Silvia Schroer, Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern. Die Mittelbronzzeit. Fribourg: Academic Press, 2008. ISBN 3-7278-1604-8. Cituje na s. 60. 325 Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502.

2009

 • International Review of Biblical Studies 54, 2007-2008 (2009) 195. ISSN 0074-9745. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Edmée Kingsmill: The Song of Songs and the Eros of God. A Study in Biblical Intertextuality. New York : Oxford University Press, 2009, ISBN 987-0-19-957724-8. Citácia na s.115: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502, najmä 499

2010

 • David Volgger: Und dann wirst du gewiss sterben. Zu den Todesbildern im Pentateuch (Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament 92), S. Ottilien : EOS Verlag, 2010. ISBN 978-3-8306-7448-1 na s. 288, 289, 306, 308, 333, 371 cituje Štrba, Blažej: Did the Israelites realise why Moses had to die? In: Revue biblique 113/3 (2006) 337-365.
 • Ferdinand Hennerbichler: Die Herkunft der Kurden : Interdisziplinäre Studie, Frankurt am Main : Peter Lang, 2010. 269 s. ISBN 978-3-631-59327-1, citácia na s. 110: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502, 476, 481-283.
 • Marc Girard, Le paradigme de la naissance dans Jn 3,1-21. Critique Structurelle et interprétation symbolique. In: Lorenzo de Santos – Santi Grasso (eds.): «Perché stessero con Lui». Scritti in onore del prof. Klemens Stock S.J. nel suo 75° compleanno. Annalecta Biblica 180, Roma : Pontificio Istituto Biblico, 2010, 430 s. ISBN 9788876531804, citácia na s. 307: Marc Girard “Medzi dvoma nedeľnými večermi (Jn 20,19-29). “Pokus o metodologické zmierenie diachrónie a synchrónie”, in B. ŠTRBA (ed.), Studia Biblica Slovaca 2008, Svit 2009, 39-51.
 • David Volgger: Und dann wirst du gewiss sterben. Zu den Todesbildern im Pentateuch (Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament 92), S. Ottilien : EOS Verlag, 2010. ISBN 978-3-8306-7448-1 na s. 288, 289, 306, 308, 333, 371 cituje Štrba, Blažej: Did the Israelites realise why Moses had to die? In: Revue biblique 113/3 (2006) 337-365.
 • Daniel C. Frederiks – Daniel J. Estes: Ecclesiastes & the Song of Songs. Apollos Old Testament Commentary (AOTS)…………….: InterVarsity Press, 2010. ISBN 978-0-8308-2515-8 cituje na s. 316. 394 (a 441.466) Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502.
 • Marrigje Elisabeth Johanna den Braber: Built from many stones: an analysis of N. Winther-Nielsen and A. G. Auld on Joshua with focus on Joshua 5:1-6:26, Bergambacht: 2VM Uitgeverij, 2010, ISBN 9490393029, citácia na s. 133, 136, 137, 162. 175 (Note n.30), Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Ernest Nicholson: Deuteronomy 18.8-22: The Prophets and the Scripture. In: Day, John (ed.): Prophecy and the Prophets in Ancient Israel. Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, New York – London: T&T Clark International. A Continuum imprint, 2010, ISBN 987-0-567-47364-6, 151-171, na s. 151, 170: Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008, 197-198, 261-264..
 • Jan Liesen – Pancratius Beentjes: Deuterocanonical and Cognate Literature Yearbook. De Gruyer, 2010. ISBN 978-3-11-022277-7 cituje na s. 219, 227, 234. 247, 411 Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.

2011

 • Petr Chalupa – Gabriela Ivana Vlková: Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti. Biblicko-teologická studie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2921-2 citované na s. 112(-113), 159: Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008, 197-198, 261-264.338.
 • Jeremy Corley: Canonical Assimilation in Ben Sira’s Portrayal of Joshua and Samuel. In: Jeremy Corley – Harm van Grol  (eds.): Rewriting Biblical History : Essays on Chronicles and Ben Sira in Honour of Pancratius C. Beentjes, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2011 (ISBN 978-3-11-024093-1), s. 57-77, na s. 63, 77: Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008, 197-198, 261-264.
 • Matthias Ederer: Ende und Anfang. Der Prolog des Richterbuchs (Ri 1,1-3,6) in “Biblischer Auslegung” (Herders Biblische Studien 68), Freiburg im Breisgau : Herder, 2011. ISBN 978-3.451-34062-8 na s. 136, 137, 138, 139, 140, cituje Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Simone Paganini: Deuteronomio : Nuova versione, introduzione e commento (I Libri biblici). Milano : Paoline, 2011. ISBN 978-88-315-3961-6. Citácia na s. 459, pozn. č. 5 Štrba, Blažej: Did the Israelites realise why Moses had to die? In: Revue biblique 113/3 (2006) 337-365.
 • Timothy A. Brookins: Luke’s Use of Mark as παράφρασις: Its Effects on Characterization in the ‘Healing of Blind Bartimaeus’ Pericope (Mark 10.46-52/Luke 18.35-43), Journal for the Study of the New Testament 34 (2011) 70-89. ISSN (Print) citácia na s. 80, B. Štrba: Warum steht in Lk 18,38 evbo,hsen eboésen? Biblische Notizen 128 (2006) 59.

2012

 • Paul Béré: Le second Serviteur de Yhwh. Un portrait exégétique de Josué dans le livre éponyme (Orbis Biblicus et Orientalis 253), Fribourg : Academic Press – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. ISBN 978-3-7278.1716-8. na s. 10, 11, 12, 82, 250 cituje: Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Craig S. Keener: Acts: An exegetical Commentary: Volume 1: Introduction and 1:1 – 2:47, Grand Rapids, MI: Baker Books, 2012. Cituje na s. 978, poznámka č. 1263, Štrba, Blažej: Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej (zost.):  Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106..
 • Peter Caban, Kadidlo a vonné látky v Bibli a v liturgii, Praha: Paulínky, 2012. ISBN 978-80-7450-059-6 cituje na s. 52, 55(2x), 56, 57(3x), 58, 126, Štrba, Blažej: Parfumy z čias Ježišovho pohrebu, In: Katolícke noviny 16/17, roč. 126 (2011), 15.
 • Marieke E.J. den Braber: They keep going on… Repetition in Joshua 6,20. In: Ed Noort (ed.): The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250), Leuven – Paris – Walpole, MA: Uitgeverij Peeters, 2012, 489-500.  ISBN 978-90-429-2726-1, citácia na s. 491: Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2008.
 • Ernst Axel Knauf: Die Adressatenkreise von Josua. In: Ed Noort (ed.): The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250), Leuven – Paris – Walpole, MA: Uitgeverij Peeters, 2012, 182-210.  ISBN 978-90-429-2726-1, citácie na s. 200-201 Štrba, Blažej: Warum steht in Lk 18,38 evbo,hsen eboésen? Biblische Notizen 128 (2006) 43-59.
 • Stefan Koch: „Mose sagt zu ,Jesus‘“ – Zur Wahrnehmung von Josua im Neuen Testament. In: Ed Noort (ed.): The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250), Leuven – Paris – Walpole, MA: Uitgeverij Peeters, 2012, 541-554.  ISBN 978-90-429-2726-1, citácia na s  551 Štrba, Blažej: Warum steht in Lk 18,38 evbo,hsen eboésen? Biblische Notizen 128 (2006) 43-59, najmä 57.
 • Dominik Markl, Gottes Volk im Deuteronomium (Beihefte zur Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 18), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. ISSN 1439-619X; ISBN 978-3-447-06763-8, cituje na s. 142, 340 Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.

2013

 • Eleuterio R. Ruiz: Más allá del lenguaje La metáfora como recurso expresivo en el Cantar de los Cantares. In: TeoLiterária, 2013, roč. 3., č. 5, ISSN: 2236-9937. Cituje na s. 94, 103 Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica, 2004, roč. 85, č. 4, s. 475 – 502.

2014

 • ADAMCZEWSKI, Bartosz. Uniwersalistyczna perspektywa Księgi Jozuego w Starym i Nowym Testamencie. In: Collectanea Theologica. 2014, roč. 84, s. 115–129, cituje cituje na str. 115, pozn. č. 30 Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2008. 332-333.
 • KEENER, Graig S. Acts: An exegetical Commentary: Volume 3: Introduction and 15:1 – 23:35, Grand Rapids, MI: Baker Books, 2014. Cituje na s. 978, poznámka č. 1263, Štrba, Blažej: Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej (zost.): Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106.
 • KESSLER, R. Der Prophet als Fürbitter. Exodus 32-34 und die Visionen des Amos im Vergleich. In: ACHENBACH, R., EBACH, R., WÖHRLE, J. eds. Wege der Freiheit. Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2014. Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 104, s. 189 – 204, cituje na str. 201, 203 Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2008. [online]. Dostupné na: https://books.google.co.il/books?id=6QE6CgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=trba&f=false
 • NICHOLSON, Ernest. Deuteronomy and the Judaean Diaspora. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-100731-6. Cituje na s. 76, 186: Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.
 • REITERER, Friedrich V., WINKLER, Waltreud. Fortsetzung folgt! Die Weiterentwicklung der Biblischen Notizen – Manfred Görgs Lieblingswerk. In: WIMMER, Stefan Jakob ed., GAFUS, Georg, HUEMER, Brigitte coll. eds. “Vom Leben umfangen”. Ägypten, das Alte Testament und das Gespräch der Religionen. Gedenkschrift für Manfred Görg. Münster: Ugarit-Verlag, 2014. Ägypten und Altes Testament, zv. 80, s. 149 – 162. ISBN 978-3-86835-119-4. cituje na str. 159 Štrba, Blažej: Warum steht in Lk 18,38 eboésen? Biblische Notizen, 2006, roč. 128, s. 43-59.
 • RÖMER, Thomas. Joshua’s Encounter with the Commander of Yhwh’s Army (Josh 5:13–15): Literary Construction or Reflection of a Royal Ritual? In: Brad E. Kelle, Frank Ritchel Ames, Jacob L. Wright: Warfare, Ritual, and Symbol in Biblical and modern Context (Society of Biblical Literature ancient Israel and its literature 18), Atlanta: Society of Biblical Literature, 2014. s. 49-64 cituje na s. 52, 62, 307 Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, 81-91.
 • UYTANLET, Samson. Luke-Acts and Jewish Historiography. A Study on the Theology, Literature, and Ideology of Luke-Acts (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament II/366), Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. ISBN 978-3-16-153090-6. Cituje na s. 99, 280, 323: Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

2015

 • CORLEY, J. Arboreal Metaphors and Botanical Symbolism in the Theodotion Susanna Narrative. In: WITTE, M., BEHNKE, S. eds. The Metaphorical Use of Language in Deuterocanonical and Cognate Literature. Berlin – Munich – Boston: Walter De Gruyter GmbH, 2015. Deuterocanonical and Cognate Literature. Yearbook 2014/2015, s. 125 – 152, cituje na s. 131, 132, 152, Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica, 2004, roč. 85, s. 475-502.
 • ДЭВИДСОН, Ричард. Пламя Яхве. Сексуальность в Библии. Москва: Источник жизни, Эксмо, 2015. ISBN 978-5-699-69728-1. cituje na s. …. Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502. [online]. Dostupné na: https://books.google.co.il/books?id=_0zQCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 • HAGEDORN, A.C. Erotische und theologische Aspekte der Liebe im Hohenlied. In: Jahrbuch für biblische Theologie. ISSN 0935-9338. 2015, roč. 29 (2014) Liebe, 23-41, cituje na s. 35, pozn. č. 55: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica, 2004, roč. 85, s. 475-502.

2016

 • CREANGĂ, Ovidiu. The Conquest of Memory in the Book of Joshua. In: FEWELL, Danna Nolan. ed. The Oxford Handbook of Biblical Narrative. New York: Oxford University Press, 2016, s. 168  –  179. ISBN 978-0-19-996772-8. Cituje na s. 172, 178: Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexech (…)
2007

 • Pavol Farkaš: Naratívne umenie evanjelistu Lukáša, Bratislava – Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, 83-84: B. ŠTRBA: Warum steht in Lk 18,38 evbo,hsen eboésen? Biblische Notizen 128 (2006) 43-59.

2008

 • Peter Dubovský a kol. Genezis. Komentáre k Starému zákonu 1, Trnava : Dobrá kniha, 2008, ISBN 978-80-7141-626-5: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85/4 (2004) 475-502.
 • František Trstenský, in Duchovný pastier 99/1 (2008) 18-19. Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006.
 • Ján Ďurica in Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Trnava : Dobrá kniha, 2008, xxv. Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006.

2009

 • Daniel Slivka in Rok Svätého apoštola Pavla. 28. Júna 2008 – 29. Júna 2009. Prešov : GKTF PU, 2008. ISBN 978-80-80868-914-8. 121. Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006.
 • Daniel Slivka in Rok Svätého apoštola Pavla. 28. Júna 2008 – 29. Júna 2009. Prešov : GKTF PU, 2008. ISBN 978-80-80868-914-8. 121. Blažej Štrba (zost.): Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007.
 • Daniel Slivka in Rok Svätého apoštola Pavla. 28. Júna 2008 – 29. Júna 2009. Prešov : GKTF PU, 2008. ISBN 978-80-80868-914-8. 135. Blažej Štrba (zost.): Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008.
 • Jozef Jančovič in Závoj spadne (2 Kor 3,16). Relektúra Ex 34,29-35 v Druhom liste Korinťanom. In: Mária Kardis – Daniel Slivka (eds.): Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. Prešov : GTF PU v Prešove a katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity, 2009 s. 95. Štrba, Blažej: Sláva Božia cez dve tváre – Mojžišovu a Pavlovu (2 Kor 2,14 – 4,6).
 • Róber Lapko in Pavol – model v súžené. Teológia ľudskej slabosti vykreslená v 2 Kor 12,1-10 podľa vzoru Jóba. In: Mária Kardis – Daniel Slivka (eds.): Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. Prešov : GTF PU v Prešove a katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity, 2009, s. 109. Štrba, Blažej: Pavlov Poklad v hlinených nádobách. In: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 73 (1/2009), 15-21.
 • Blažej Štrba in Predslov, in: Studia Biblica Slovaca 1 (1/2009), ISSN 1338-0141. s. 2. Štrba, Blažej: Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka k slovesu evpiba,llw epiballó v Mk 14,72. In: Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006, s 60-72.
 • Blažej Štrba in Predslov, in: Studia Biblica Slovaca 1 (1/2009), ISSN 1338-0141. s. 2. Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, 195 s. ISBN 978-80-89120-11-6.
 • Blažej Štrba in Predslov, in: Studia Biblica Slovaca 1 (1/2009), ISSN 1338-0141. s. 2. Štrba, Blažej: Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej (zost.): Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106.
 • Blažej Štrba in Predslov, in: Studia Biblica Slovaca 1 (1/2009), ISSN 1338-0141. s. 3. Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008, 195 s. ISBN 978-80-89120-15-4.
 • Blažej Štrba in Predslov, in: Studia Biblica Slovaca 1 (1/2009), ISSN 1338-0141. s. 3. Štrba, Blažej (zost.), Studia Biblica Slovaca 2008. Svit : Katolícke biblické dielo, 2009, 195 s. ISBN 978-80-89120-20-8.

2011

 • Farkaš, Pavol: Vedecká a odborná literatúra o Evanjeliu podľa Marka v slovenskom a českom kontexte. In: Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakultaUK, 2011, s. 13. Štrba, Blažej: Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka k slovesu evpiba,llw epiballó v Mk 14,72. In: Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006, s 60-72.
 • Hlad, Ľubomír: Meditácia o vôni a teológii alebo Teológia ako umenie voňavkára. In: Verba Theologica 10 (2/2011), na s. 73. Blažej Štrba Parfumy z čias Ježišovho pohrebu, In: Katolícke noviny 17/17 (2011), 15.

2012

 • Trstenský, František: Pavlove listy z väzenia. Exegeticko-teologická analýza, Svit: KBD, 2012. ISBN 978-80-89120-36-9, na s. 194, 216 cituje Štrba, Blažej: „Nečistý nemá dedičstvo“ (Ef 5,5). Komparácia pojmov nečistota a dedičstvo v Corpus Paulinum s ich starozákonným použitím. In: Mária Kardis – Daniel Slivka (eds.): Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. Prešov: GTF PU v Prešove a katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity, 2009, 87
 • Trstenský, František: Pavlove listy z väzenia. Exegeticko-teologická analýza, Svit: KBD, 2012.ISBN 978-80-89120-36-9, na s. 203, 216 cituje Štrba Blažej: Legislatívne texty Knihy Levitikus v spisoch Corpus Paulinum. In: Pavol Farkaš (zost.): Legislatívne texty Biblie II., Bratislava – Nitra: UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2008, 178-179. ISBN  978-80-88696-57-5
 • Mališ, Michal: Šimon z Cyrény ako príklad učeníka v Lukášovom dvojdiele (Teologické otázky 3), Badín: KSFX, 2012. ISBN 978-80-88937-48-7 cituje na s. 41, 120 Štrba Blažej: Zákony o očisťovaní v Knihe Levitikus. In: Pavol Farkaš (zost.): Legislatívne texty Biblie I, Bratislava – Nitra: UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2007, 118-130, 123. – ISBN 978-80-88696-51-3
 • Mališ, Michal: Šimon z Cyrény ako príklad učeníka v Lukášovom dvojdiele (Teologické otázky 3), Badín: KSFX, 2012. ISBN 978-80-88937-48-7 cituje na s. 92, 120 Blažej Štrba: Warum steht in Lk 18,38 evbo,hsen eboésen? In: Biblische Notizen 128 (2006) 43-59, 59.
 • Trstenský, František: Pavlove rodinné pravidlá jako inšpirujúca výzva pre súčasnú spoločnosť. In: Nové horizonty 6 (3/2012) s. 143-147 cituje na str.146.147 Štrba Blažej: Legislatívne texty Knihy Levitikus v spisoch Corpus Paulinum. In: Pavol Farkaš (zost.): Legislatívne texty Biblie II., Bratislava – Nitra: UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2008, 178-179

2013

 • Alexyová, Adriana. Vývoj koncepcie božstva v Izraeli v predexilovom období. In: Studia Biblica Slovaca, 2013, roč. 5, č. 1, cituje na s. 109, 123:Štrba, Blažej. Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2008. Österreichische Biblische Studien  32, 404 s.
 • Alexyová, Adriana. Vývoj koncepcie božstva v Izraeli v predexilovom období. In: Studia Biblica Slovaca, 2013, roč. 5, č. 1, cituje na s. 120: Štrba, Blažej. Satanov anjel (2 Kor 12,7). Niekoľko poznámok k biblickej biografii Satana v spisoch Corpus Paulinum. In: Adam, Anton. Ed. Angeológia a jej súčasné interpretácie. Badín : KSFX, 2009, s. 123-144.
 • Dubovský, Peter. ed. Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Novému zákonu 1. ISBN 978-80-7141-792-7 Cituje na s. 38, 867: Štrba, Blažej. Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka k slovesu evpiba,llw epiballó v Mk 14,72. In: Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006, s 60-72.
 • Dubovský, Peter. ed. Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Novému zákonu 1. ISBN 978-80-7141-792-7 Cituje na s. 38: Štrba, Blažej. Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej. ed.  Studia Biblica Slovaca 2006. Svit: Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106.
 • Dubovský, Peter. ed. Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Novému zákonu 1. ISBN 978-80-7141-792-7 Cituje na s. 38: Štrba, Blažej: Zákony o očisťovaní v Knihe Levitikus. In: Farkaš, Pavol. ed. Legislatívne texty Biblie I, Bratislava – Nitra: UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2007, 118-130.
 • Dubovský, Peter. ed. Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Novému zákonu 1. ISBN 978-80-7141-792-7 Cituje na s. 38: Štrba, Blažej. „Nečistý nemá dedičstvo“ (Ef 5,5). Komparácia pojmov nečistota a dedičstvo v Corpus Paulinum s ich starozákonným použitím. In: Mária Kardis – Daniel Slivka (eds.): Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. Prešov: GTF PU v Prešove a katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity, 2009, 87.
 • Dubovský, Peter. ed. Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Novému zákonu 1. ISBN 978-80-7141-792-7 Cituje na s. 38: Štrba, Blažej. Novozákonní presbyteri. Skúmaním pojmu „presbyter“ ku Koreám kňazskej identity. In: Repko, Jozef, Štrba, Blažej a kol.: Kňaz včera a dnes. Biblicko-teologické prednášky, Badín : KSFX, 2010, s. 37-48.
 • Dubovský, Peter. ed. Marek. Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Novému zákonu 1. ISBN 978-80-7141-792-7 Cituje na s. 38: Štrba, Blažej. Talit – modlitebný šál. In: https://www.blazejstrba.eu/lang/sk/worship-to-the-word/rozne-temy/talit/ (2011-12-17)
 • Jančovič, Jozef. Kánonický prístup, podporné intršrumentárium tézy Božie slovo – duša teológie. In: ACTA 2013, roč. 10, č. 1, ISSN 1335-8081. Cituje na s. 15, 19: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica, 2004, roč. 85, č. 4, s. 475 – 502
 • Jančovič, Jozef. Intenzitné prirovnanie som ako mech v dyme (Ž 119,83) v kontexte žalmu a Žaltára. In: ACTA 2013, roč. 10, č. 2, ISSN 1335-8081. Cituje na s. 16: Štrba, Blažej: Pavlova slabosť – podmienka apoštola (12,1-13,13). In: Témy z Druhého listu Korinťanom. Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. ISBN 978-80-88937-37-1. S. 111-121
 • Jančovič, Jozef. Kánonický prístup, podporné intršrumentárium tézy Božie slovo – duša teológie. In: ACTA 2013, roč. 10, č. 1, ISSN 1335-8081. Cituje na s. 16, 19: Štrba, Blažej: Múdroslovná literatúra a poučné spisy (Scriptum ad usum privatum tantum pre akademický rok 20120-2011). Badín, 2011.
 • Tiňo, Jozef. ed. Exodus, Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Starému zákonu, 3. ISBN 978-80-7141-766-8 cituje na s. 41, 272, 335, 522, 599, 617: Štrba, Blažej. Zákony o očisťovaní v Knihe Levitikus. In: Farkaš, Pavol. ed. Legislatívne texty Biblie I, Bratislava – Nitra: UK RKCMBF – Kňazský seminár v Nitre 2007, 118-130
 • Tiňo, Jozef. ed. Exodus, Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Starému zákonu, 3. ISBN 978-80-7141-766-8 cituje na s. 41, 125, 133: Štrba, Blažej. Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2008. Österreichische Biblische Studien  32, 404 s.
 • Tiňo, Jozef. ed. Exodus, Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Starému zákonu, 3. ISBN 978-80-7141-766-8 cituje na s. 41, 129-131, 134, 136-137, 139, 141: Štrba, Blažej. „Čo im odpoviem?“ (Ex 3,13). Odpovede exegétov a podnet pre teológov. In: Ambros Pavel (zostavil): Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté, Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2008, 53-73.
 • Tiňo, Jozef. ed. Exodus, Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Starému zákonu, 3. ISBN 978-80-7141-766-8 cituje na s. 41, 265: Štrba, Blažej. „Nečistý nemá dedičstvo“ (Ef 5,5). Komparácia pojmov nečistota a dedičstvo v Corpus Paulinum s ich starozákonným použitím. In: Mária Kardis – Daniel Slivka (eds.): Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. Prešov: GTF PU v Prešove a katolícka teologická fakulta Viedenskej univerzity, 2009, 87.
 • Tiňo, Jozef. ed. Exodus, Trnava: Dobrá kniha, 2013. Komentáre k Starému zákonu, 3. ISBN 978-80-7141-766-8 cituje na s. 41, 261, 275: Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus. In: Liturgia, 2011, roč. 21, č.1, s. 68-90.

2014

 • Alexyová, Adriana. Vývoj teórií o vývoji biblického monoteizmu a teória Marka S. Smitha. In: Studia Biblica Slovaca, 2014, roč. 6, č. 1, cituje na s. 17, 31: Štrba, Blažej. Prečo „odoprel si“  ž 8,6a. In: Studia Biblica Slovaca, 2013, roč. 5, č. 1, s. 74-85.
 • Alexyová, Adriana. Vývoj teórií o vývoji biblického monoteizmu a teória Marka S. Smitha. In: Studia Biblica Slovaca, 2014, roč. 6, č. 1, cituje na s. 16, 31: Štrba, Blažej. Satanov anjel (2 Kor 12,7). Niekoľko poznámok k biblickej biografii Satana v spisoch Corpus Paulinum. In: Anton Adam. Ed. Angeológia a jej súčasné interpretácie. Badín: KSFX, 2009, s. 123-144.
 • Giuntoli, Federico. Večné Dávidove protirečenia. Prípad v 2 Sam 24,1-25. In: Studia Biblica Slovaca, 2014, roč. 6, č. 1, cituje na s. 34, 39: Štrba, Blažej: Termín „srdce“ ako svedomie v Starom zákone. Niekoľko poznámok. In: Ivan Kútny. Ed. Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti. Bratislava – Nitra: Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2007, s. 135-141.
 • Štrba, Blažej. Od pohľadu k oslave okrídleného ochrancu. In: Studia Biblica Slovaca, 2014, roč. 6, č. 1, cituje na s. 25, 67: Štrba, Blažej: Šošannah of the Canticle. In: Biblica, 2004, roč. 85, č. 1, s. 475-502
 • Štrba, Blažej. Od pohľadu k oslave okrídleného ochrancu. In: Studia Biblica Slovaca, 2014, roč. 6, č. 1, cituje na s. 24, 25, 67: Štrba, Blažej. The Echo of Psalm 1 in the Sermon on the Mount (Mt 5-7). In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Theologica Olomucensia, Volumen 12, 2011, s. 19-36.
 • Tiňo, Jozef. Knihy kroník a závěrečná edícia žaltára. Konfrontácia rozdielnych teológií. In: Studia Biblica Slovaca, 2014, roč. 6, č. 1, cituje na s. 73, 79: Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (OSB 32), Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008.

2015

 • KĽUSKA, Branislav, Biblická animácia katechézy podľa apoštolskej exhortácie Verbum Domini. In: Nové horizonty, 2015, ročník 9, číslo 4, s. 187-194. ISSN 1337-6535. Cituje na s. 187, 194. ŠTRBA, Blažej. Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie. Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance, Badín, [s.e.] vlastným nákladom, 2014. 390 s. ISBN 978-80-971792-7-4.
 • KĽUSKA, Branislav. Milosrdenstvo v živote kresťana podľa Lk 6,36. In: DLUGOŠ, František, A KOL. eds. Milosrdenstvo v kresťanskom živote. Levoča: MTM, 2015, s. 77 – 99, cituje na s. 81. ŠTRBA, Blažej. Ľútostivý a milostivý Boh. Komparácia slovenských prekladov niektorých charakteristík Boha s ich hebrejským originálom. In: Studia Biblica Slovaca, 2015, roč. 7, č. 1, ISSN 1338-0141. s. 22-59

[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (…)
2005

 • John M. Halligan, in Old Testament Abstracts 28 (2005) cit. na s. 326. ISSN 0364-8591: Blažej Štrba: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85 (2004) 475-502.

2006

 • St. Timm (Hamburg) in Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 118/1 (2006) 96-97. ISSN 0044-2526: Blažej Štrba: Šošannah of the Canticle. In: Biblica 85 (2004) 475-502.

2007

 • Christopher T. Begg, in Old Testament Abstracts 30 (2007) 35-36. ISSN 0364-8591: Blažej Štrba: Did the Israelites realise why Moses had to die? In: Revue biblique 113 (2007) 337-365.
 • Christopher R. Matthews, New Testament Abstracts, 51 (2007) 47. ISSN 0028-6877: Blažej Štrba: Warum steht in Lk 18,38 evbo,hsen eboésen? In: Biblische Notizen 128 (2006) 43-59.
 • Julius Pavelčík, in Studia theologica 9, č. 4 (2007) 89-92. ISSN 1212-8570. Blažej Štrba (zost.), Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007.
 • Julius Pavelčík, in Studia theologica 9, č. 4 (2007) 92. ISSN 1212-8570. Štrba, Blažej: Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej (zost.): Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106.

2008

 • Christopher T. Begg, in Old Testament Abstracts 31 (2008) 294-295. ISSN 0364-8591: Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (Pontificia Universitas Antonianum Facultas Scientiarum Biblicarum et Archaeologiea, Studium Biblicum Franciscanum Thesis ad Doctoratum 3; Jerusalem 2007.
 • Christopher T. Begg, in Old Testament Abstracts 31 (2008) 342. ISSN 0364-8591: Štrba, Blažej: Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej (zost.): Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106.
 • New Testament Abstracts. A Record of Current Literature. (ed. Daniel J. Harrington – Christopher R. Matthews), 52 (2008) 42. ISSN 0028-6877: Blažej Štrba: Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka k slovesu evpiba,llw epiballó v Mk 14,72. In: Studia Biblica Slovaca 2005. Svit : Katolícke biblické dielo, 2006, s. 60-72.
 • International Review of Biblical Studies 53, 2006-2007 (2008) 195. ISSN 0074-9745. Blažej Štrba: Warum steht in Lk 18,38 evbo,hsen eboésen? In: Biblische Notizen 128 (2006) 43-59.
 • Old Testament Abstracts 31/3 (2008) 342. ISSN 0364-8591. Štrba, Blažej: Miqveh – rituálne vodné zariadenie na očisťovanie v ranom judaizme. In: Štrba, Blažej (zost.): Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007, s. 79-106.

2009

 • Dominik Opatrný, in Studia theologica 11, č. 2 (2009) 94-96. ISSN 1212-8570. Blažej Štrba (zost.), Studia Biblica Slovaca 2007. Svit : Katolícke biblické dielo, 2008.
 • Ovidiu Creanga, in Review of Biblical Literature 5/2009………….. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Leonard Greenspoon, in Estudios Bíblicos 67 (2009) 167-169. ISSN 0014-1437. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Nicholson, E.W., in Journal for the Study of the Old Testament 33.5 (2009) 73-74. ISSN 0309-0892. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Dubovský, P., in Studia Theologica 11 (38/2009) 84-85. ISSN 1212-8570. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.

2010

 • Radermarkers, Jean, in Nouvelle revue théologique 132 (4/2010) 647-648. ISSN 0029-4845. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.
 • Christianne Ayrolles, in Bulletine de littérarue ecclesiastique 111 (2010) 213-214. ISSN ……….. Blažej Štrba: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15 (Pontificia Universitas Antonianum Facultas Scientiarum Biblicarum et Archaeologiea, Studium Biblicum Franciscanum Thesis ad Doctoratum 3; Jerusalem 2007

2014

 • Petr Chalupa, in Studia Theologica, roč. 16, rok 2014, číslo 2, s. 64-69. Recenzia Štrba, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie. Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance, Badín, [s.e.] vlastným nákladom, 2014. 390 s. ISBN 978-80-971792-7-4

[6] Recenzie v domácich publikáciách (…)

2008

 • Klára Komorová, in Knižnica 9, č. 4 (2008) 61-62. ISSN 1335-7026. Blažej Štrba (zost.), Studia Biblica Slovaca 2006. Svit : Katolícke biblické dielo, 2007.

2009

 • František Trstenský, in Theologos (2009) 284-284. ISSN 1335-5570. Štrba, Blažej: Take off your sandals from your feet! An exegetical study of Josh 5,13-15. (Österreichische Biblische Studien 32), Frankfurt am Main et al. : Peter Lang, 2008. 404 s.

2014

 • Juhaniaková, Zuzana: Manuál Bibliografia biblických vied vznikol v Badíne. [online]. Dostupné na internete: http://bbdieceza.sk/2014/12/30/od-oktobra-2014-je-k-dispozicii-bibliografia-biblickych-vied/ [cit. 29-12-2014]. Recenzia Štrba, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie. Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance, Badín, [s.e.] vlastným nákladom, 2014. 390 s. ISBN 978-80-971792-7-4