Category Archives: Biblistika

Vedecké, resp. odborné štúdie, alebo výstupy

Stopy ducha múdrosti v Starom zákone

Téma múdrosti (hebr. chochmá חָכְמָה) patrí k hlavným teologickým témam v knihách hebrejskej Biblie aj gréckej Septuaginty. Podobný význam možno pozorovať aj v multifunkčnom použití motívu ducha (henr. rúch רוּחַ). Zatiaľ čo viac ako 350 výskytov slova “duch” רוּחַ sa hojne používa u prorokov, ako sú Izaiáš, Ezechiel, alebo v spisoch, ako sú Žalmy, Jób, Príslovia a Kazateľ, dominantné použitie lexémy חָכְמָה má 149 výskytov v Prvej knihe kráľov (17 ×), v knihách Jób (18 ×), Príslovia (39 ×) a Kazateľ (28 ×). Syntagma, ktorú tvoria tieto dve lexémy – „duch múdrosti“ – je v Biblii veľmi zriedkavá. Táto krátka exegetická štúdia skúma použitie a význam syntagmy v rámci troch výskytov v hebrejskej Biblii: Ex 28, 3; Dt 34, 9 a Iz 11, 2. O syntagme v týchto biblických pasážach sa bude hovoriť najprv v ich vlastnom literárnom kontexte. Potom ich výklad môže poslúžiť ako jeden malý príspevok pre ďalšiu teologickú diskusiu o teologickom dopade postupnej zmeny významu múdrosti v rámci kánonu Starého zákona.

Kľúčové slová: duch, múdrosť, tkáči, Jozue, ideálny vládca.

Nehemiah’s prayer (Neh 9:5–10:1)

The structure of Nehemiah’s prayer (Neh 9:5–10:1) has been examined many times. The results vary. One of the problems in the search for a structure has been the recurrence of themes such as God’s benevolence, the disobedience and sins of the ancestors, and
punishment in the form of domination by other powers, which barely form any kind of harmonious structure supposedly. In the present research, we investigate the literary composition of the long narrative chapter by identifying smaller textual units on the bases of Hebrew syntax, motifs in the smaller sections, and the recurring, evident use of septennial recurrences. Only by clustering smaller textual units is it easier to identify the larger sections. We conclude that between the initial Abram section and the ending “we”- today section, there are three larger narrative sections focused on three groups of people: the fathers, the sons, and the “we”- of the past. The composition reveals that the praying ones count themselves among the previous two disobedient generations, but at the same time, by humble supplication, they want to resemble the prototype of the obedient and faithful Abram.

Keywords: Nehemiah 9:5–10:1, prayer, composition, Hebrew syntax, septennial recurrences.

Desať krát na Sinai

Vrch Sinaj vymedzuje kapitoly 19 – 34 od zvyšku Knihy Exodus. Naň zostúpil PÁN, aby zjavil svoje zámery v prospech svojho ľudu. Z tohto dôvodu Mojžiš vystupoval nahor k Bohu, aby PÁNOV plán sprostredkoval ľudu. Boh volal Mojžiša k sebe na vrch a on k nemu vystupoval. Občas však vystúpil aj zo svojej iniciatívy, hoci vždy v prospech vzájomného vzťahu PÁN a ľud. Koľkokrát a kedy presne Mojžiš vystúpil na vrch, nie je tak jednoznačné. Autori majú na to odlišné názory. Predložená štúdia skúma počet Mojžišových výstupov k Bohu. Zároveň odlišuje každý z výstupov svojím obsahom, ale aj personálne. Pri niektorých výstupoch totiž Mojžiša sprevádzali aj iné osoby – Áron, kňazi a starší či Jozue. Biblickí autori vo finálnej podobe textu počítali s desiatimi Mojžišovými výstupmi.

Kľúčové slová: Sinaj, Mojžiš, výstup, desať, Ex 19–34.