Category Archives: Štúdie

Nehemiah’s prayer (Neh 9:5–10:1)

The structure of Nehemiah’s prayer (Neh 9:5–10:1) has been examined many times. The results vary. One of the problems in the search for a structure has been the recurrence of themes such as God’s benevolence, the disobedience and sins of the ancestors, and
punishment in the form of domination by other powers, which barely form any kind of harmonious structure supposedly. In the present research, we investigate the literary composition of the long narrative chapter by identifying smaller textual units on the bases of Hebrew syntax, motifs in the smaller sections, and the recurring, evident use of septennial recurrences. Only by clustering smaller textual units is it easier to identify the larger sections. We conclude that between the initial Abram section and the ending “we”- today section, there are three larger narrative sections focused on three groups of people: the fathers, the sons, and the “we”- of the past. The composition reveals that the praying ones count themselves among the previous two disobedient generations, but at the same time, by humble supplication, they want to resemble the prototype of the obedient and faithful Abram.

Keywords: Nehemiah 9:5–10:1, prayer, composition, Hebrew syntax, septennial recurrences.

Prorok Jozue

Kniha Jozue je prvou knihou v tej časti hebrejskej Biblie, ktorá sa nazýva Proroci – Neviím. Jozueho počiny sú všetky v súlade s úlohou proroka ako Mojžiš podľa Dt 18,15-22. Navyše, Jozue má aj špecifickú podobnosť s Mojžišom ako prorokom práve vo vodcovskej úlohe prevádzať ľudí “cez” vody. Štúdia s názvom Why is Joshua among the prophets like Moses poukazuje na sofistikovanú biblickú a tiež mimobiblickú tradíciu, v ktorej má Jozue miesto ako prorok ako Mojžiš.

Dôvody nespokojnosti

Pri vodách Meríby mali Izraeliti spor s Mojžišom (Nm 20,1-13). Experti vykladajú dôvod tohto sporu, ktorý je vyjadrený v Num 20,4-5, ako prejav nostalgie za dobrým životom v Egypte. Predložená štúdia La ragione della scontentezza in Nm 20,5 navrhuje iné chápanie nespokojnosti ľudí. Pokiaľ ide o textový podklad siedmich konkrétnych textov s postupnosťou o eisode – vstupe (do Zasľúbenej zeme), štúdia predkladá, že ľudia neboli spokojní so súčasnou situáciou, pretože boli ochotní skôr pokračovať na ceste do Zasľúbenej zeme, než aby sa vrátili späť do Egypta. Spor mali teda s Mojžišom kvôli otáľaniu vodcov postupovať v ceste podľa prísľubu.