Category Archives: Štúdie

Prorok Jozue

Kniha Jozue je prvou knihou v tej časti hebrejskej Biblie, ktorá sa nazýva Proroci – Neviím. Jozueho počiny sú všetky v súlade s úlohou proroka ako Mojžiš podľa Dt 18,15-22. Navyše, Jozue má aj špecifickú podobnosť s Mojžišom ako prorokom práve vo vodcovskej úlohe prevádzať ľudí “cez” vody. Štúdia s názvom Why is Joshua among the prophets like Moses poukazuje na sofistikovanú biblickú a tiež mimobiblickú tradíciu, v ktorej má Jozue miesto ako prorok ako Mojžiš.

Dôvody nespokojnosti

Pri vodách Meríby mali Izraeliti spor s Mojžišom (Nm 20,1-13). Experti vykladajú dôvod tohto sporu, ktorý je vyjadrený v Num 20,4-5, ako prejav nostalgie za dobrým životom v Egypte. Predložená štúdia La ragione della scontentezza in Nm 20,5 navrhuje iné chápanie nespokojnosti ľudí. Pokiaľ ide o textový podklad siedmich konkrétnych textov s postupnosťou o eisode – vstupe (do Zasľúbenej zeme), štúdia predkladá, že ľudia neboli spokojní so súčasnou situáciou, pretože boli ochotní skôr pokračovať na ceste do Zasľúbenej zeme, než aby sa vrátili späť do Egypta. Spor mali teda s Mojžišom kvôli otáľaniu vodcov postupovať v ceste podľa prísľubu.

Eliášov Krčah

Predmetom štúdie Od kráľovho krčaha k prorokovmu je sedem výskytov slova צַפּחַַת „krčah“ v hebrejskej Biblii. Pozoruhodné je nielen objavenie sa „krčaha na vodu“ pri Šaulovi v 1Sam 26, ale Dávidov výslovný záujem
oň. Podobný krčah na olej sa objaví v príbehu o Eliášovom zázraku s olejom a múkou u vdovy v Sarepte (1Kr 17,8-16).