Čas ďakovať za putovanie žalmami až k jubileu

1000 rokov ako 1 deň (Ž 90,4)

Tri roky, od februára 2011, sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského stretávali poslucháči z farností diecézy s prednášajúcimi na cykle otvorených prednáškových večeroch s nosnou témou Žalmy.  Pred slávnostným zavŕšením cyklu Slovom žalmu k jubileu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ v nedeľu 15. decembra 2013, je čas na slovo i prejav poďakovania mnohým, ktorí cyklus SŽkJ tvorili.  Nahliadnime krátko na podujatie v celku i za pomoci odkazov na žalmy v siedmych „P“.

I. Podnet

V decembri 2010 vyzvali naši biskupi slovenských veriacich na trojročnú prípravu k jubileu 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. V tom čase (11. novembra 2010) sme v Kňazskom seminári uviedli i posynodálnu exhortáciu pápeža Benedikta XVI. – Verbum Domini. Tieto dve výzvy – slovenská a celocirkevná – však boli len posilnením realizácie iného vyzvania, ktorým už dnes zosnulý biskup Mons. Rudolf Baláž nabádal k „otváraniu Písiem“ na pôde Teologického inštitútu v Badíne i pre širšiu verejnosť… (exhortácia Zostaň s nami, Pane, č. 80).

Spoločným menovateľom uvedených dvoch naddiecéznych výziev a tej našej diecéznej bola snaha o obnovu a rast pomocou otvárania Písiem. Cieľ obrodzovania mal byť, aby sa mohlo „rozhorieť veľa ľudských sŕdc, ale potom i zmeniť veľa beznádejných ľudských osudov“ (Zostaň s nami, Pane, č. 80). Badínsky seminár už predtým reagoval na podobné výzvy či už formou Lectio (2006 – 2008), prednáškovými večermi v Roku sv. Pavla (2008 – 2009) alebo v Roku kňazov (2009 – 2010).

Zaiste nedokonale, ale predsa, snaha zrodila i činy. Výzva KBS v roku 2010 zahŕňala i nasledovné: „Uvažujme o svojom poslaní… všade, kde sme, uvažujme o svojej úlohe chrániť dedičstvo otcov… Zveľaďujme toto dedičstvo všetci spolu… Treba konečne pochopiť, že čo je autenticky kresťanské, je aj hlboko ľudské.“ Tento podnet pripomína žalmové blahoslavenstvo ľudu schopného nachystať sa na radosť: „Blažený ľud, ktorý vie jasať.“ (Ž 89,16)

II. Predsavzatie

Tento odsek vystihuje azda pútnický Žalm 122,1: „Zaradoval som sa, keď mi povedali: ‚Pôjdeme do domu Pánovho.‘“ V decembri 2010 sa nazbieralo pár nadšencov z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne pre výzvu KBS. Dovolím si ich tu uviesť priezviskami – Baláž, Benčat, Grega, Jáger, Melich, Michaliak, Lojan, Lupták, Pečiarka, Repko, Švingál, Štrba, Václavík a Viglaš. Odhodlaní kráčať, dali sa do prípravy cyklu k jedinečnému jubileu, v rámci ktorej napr. do seminárnej kaplnky preniesli i sochu sv. Cyrila a Metoda. Avšak konkrétne predsavzatie na realizáciu cyklu vyšlo z Katedry biblických vied, a tak bol prednáškový cyklus tematicky spätý s biblickou knihou.

Prípravný tím, ktorého hebrejské meno Anawím znamená „chudobní ponížení a dôverujúci“, sa rozhodol pre najrozmanitejšiu knihu modlitieb – Žalmy. Zmobilizovali sme sa relatívne rýchlo a s patričnou dávkou nejasnosti, ako sa to podarí. Skúsenosť z predchádzajúcich cyklov bola cenná, a tak nechýbala ani odvaha pri plánovaní a deľbe práce. Pomocníkov bolo viac a počas troch rokov sa menili. Cyklus mal byť o modlitbe, prednáškach a spoločenstve. Tieto tri prvky sa stali trojnožkou, na ktorých stál každý z večerov počas všetkých troch ročníkov SŽkJ.

III. Plán

Každý jeden z tridsiatky večerov mal svoju stabilnú štruktúru. Večer sa začínal modlitbou vešpier a pokračoval dlhšou časťou s dvomi odbornými prednáškami. Pokiaľ ide o obsah prednášok, tak podľa poradia vždy druhá – biblická prednáška bola zameraná na jeden, prípadne dva žalmy a jej trvanie bolo od začiatku dohodnuté na 40 min.

Tematický okruh v poradí prvých prednášok bol v každom z troch rokov iný: v roku 2011 – staroslovanské sakrálne stavby na Slovensku a kostoly zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi v Banskobystrickej diecéze; v roku 2012 – osobnosti súvisiace s cyrilometodskou tradíciou a osobnosti viery a v roku 2013 (Rok viery) – rôzne otázky našej viery. Diskusia, ktorá uzatvárala prednáškovú časť cyklu v aule a po nej nasledujúce občerstvenie vhodne zakončovali večer spoločenstva.

Celkový dejinno-vieroučný plán SŽkJ možno prirovnať k historickému Ž 136, s refrénom o Božej vernosti. Hoci žalm možno nazvať aj litániami o Božom milosrdenstve, vhodnejšie pasuje chápať ho ako litánie na Božiu vernosť voči Izraelu počas jeho dejín. „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho vernosť trvá naveky… On jediný koná veľké zázraky, lebo je vernosť trvá naveky… On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho vernosť trvá naveky… On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho vernosť trvá naveky…“ I cyklus SŽkJ, ak sa dovŕši šťastne, tak predovšetkým vďaka Božej vernosti.

IV. Prednášatelia

Cyklus otvoril slávnostnou Eucharistiou 14. februára 2011 biskup Rudolf Baláž. V prvom roku viedli prednášky Peter Baláž (prvá) a Blažej Štrba (druhá). V druhom ročníku prednášali biskup Viliam Judák, Gabriel Brendza, Vojtech Nepšinský, Ján Ďurica SJ, Jozef Petrík, Pavol Kollár, Jaroslav Pecha, Ján Halama, Ivan A. Petranský, Anna Záborská. Žalmy vykladali Jozef Jančovič, Pavel Vilhan a Blažej Štrba. V treťom ročníku prednášali Marián Gavenda, Branislav Koppal, Vladimír Farkaš, Jaroslav Pecha, Gabriel Brendza, Ján Viglaš, Vladimír Kasan OSB, Anton Adam CM, Marián Bublinec. Žalmy vykladali František Trstenský, Peter Dubovský, Pavel Vilhan a Blažej Štrba.

Žalmy počas troch rokov poeticky prednášali väčšinou bohoslovci, občas i laici. Cyklus uzatvorí 15. decembra 2013 prefekt kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ slávnostnou Eucharistiou. Múdroslovný Žalm 19 hovorí o Pánovom zákone tak vznešene, že i „nebesia rozprávajú o sláve Boha.“ Azda si možno prepožičať slová žalmu, že: nielen nebesia, ale aj prednášatelia rozprávali o sláve Boha.

V. Pracovníci

Prípravná skupina Anawím bola dynamická. Okrem riadnych členov, zabezpečujúcich mnohé povinnosti, boli aj mimoriadni, ktorí zdarne  pomáhali. Stretnutia pripravovali zvyčajne usilovní seminaristi, pomáhali s prípravou liturgie, tlačou textov, priebehom stretnutí i s následným upratovaním. Komunikačnú stratégiu tvorila i koordinovala Zuzana Juhaniaková spolu s Dušanom Rončákom, Mariánom Juhaniakom a Patrikom Špánikom. Hudobnú réžiu k žalmom mal na starosti Radovan Hasík a fotografickú dokumentáciu zo stretnutí Dominik Jáger a Michal Martinka. Nahrávky prednášok zabezpečovali Pavol Lojan, Marek Melich, Michal Barniak a Lukáš Priškin. Moderovania stretnutí v aule sa v prvom ročníku ujal Jozef Repko a druhé dva ročníka moderoval verne Vladimír Slovák.

No i mnohí iní prispeli k hladkému priebehu večerov SŽkJ: sr. Kvetoslava Elena Jánošíková, sr. Invioláta Mária Kubičárová, a sr. Tarzícia Anna Kyjovská a pani Andrea Slobodová, ktoré spolu so seminaristami, či darcami, pripravovali záverečné občerstvenia. Tu akoby sa plnili slová Ž 84: „stúpajú a síl im stále pribúda“.

VI. Poslucháči

To všetko sa dialo pre poslucháčov, ktorí sa chceli obnovovať vo viere spoznávaním nových rozmerov žalmov i príkladmi ľudí, či náukou viery. Bez poslucháčov, najmä tých, čo svojou prítomnosťou obohacovali spoločné večery, by stretnutia nemali ráz živosti, záujmu a živej viery. Oni boli a vždy budú hnacou silou aj pre prednášajúcich.

Aby však mnohí „na vlastné uši počuli… o dielach“ Pánových (Ž 44), prenosy z cyklu vysielali Rádio Lumen a v druhých dvoch ročníkoch i TV Lux a to v dvoch reláciách, vo Večernej univerzite a biblické prednášky v relácii Lectio divina.

VII. Poďakovanie

Všetkým vyššie spomenutým, i tým, ktorí akokoľvek pomohli, sa žiada ďakovať. Nádejam sa, že pre tých, ktorí museli pricestovať na tieto stretnutia, Pán doprial nahliadnuť hlbšie do náramnej knihy žalmov. Vieme, že ju tvoria i tzv. preklínacie žalmy, no nik sa ich hádam nebude modliť so zlým úmyslom, ale radšej sa ponorí do žalmov dôvery a vďakyvzdania.

Verím, že Pán odmení námahu každého jedného; že pozornému srdcu dá milosť porozumieť sebe i spoločnosti, prehĺbiť si vieru i povzbudiť v nej blížnych a odhodlane žiť ako jej vyznávač.

Nech slovami ďakovného žalmu zaznie obdiv a vďaka všetkým zainteresovaným do cyklu SŽkJ: „… jeho verní, vzdávajte vďaky jeho menu svätému.“ (Ž 30,5)