Ora et labora už v Starom zákone?

Práca ľudských rúk…

Benediktínsky občasník Estote Benedicti informuje o živote benediktínov v Sampore. Dočítať sa v ňom možno o tom čím mnísi žijú, ale aj o duchovných prameňoch, z ktorých mnísi žijú. Jedným z nich je aj Biblia. V ostatnom čísle občasníka (15) z roku 2015, sa v časti biblické okienko nachádza príspevok Ora či labora už v Starom zákone, ktorý predkladá, že už v Starom zákona modlitba bez konkrétnych dobrých skutkov bola pokladaná Izaiášom za odpornú. Viac o tom, že benediktínske heslo Ora et labora možno nájsť fakticky prítomné v náuke Starého zákona, sa dočítate v tu.