Kompletný článok o spravodlivom Bohu

Spravodlivosť miernená milosrdenstvom

Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus je nadpis príspevku, ktorý bol publikovaný v časopise Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 21 (1/2011) 68-95. Úctivo ďakujeme redakcii Časopisu Liturgia za dovolenie ponúknuť plnú verziu príspevku tohto článku.

Štúdia ponúka pohľad na dve výnimočne dôležité charakteristiky Boha, podľa Zjavenia v Písme – spravodlivosť a milosrdenstvo. Prvá kapitola predstavuje… všeobecné chápanie spojenia spravodlivý Boh v modlitbe a v náuke Cirkvi. Druhou, podstatnou časťou príspevku je náhľad do použitia pojmov spravodlivosť a milosrdenstvo v Biblii, vychádzajúc predovšetkým zo Starého zákona. Tretia časť štúdie predkladá krátko výskyt súvisiacich termínov v Knihe Exodus a poukazuje na vzájomnú súhru a súlad dvoch pozitívnych Božích atribútov – spravodlivosti a milosrdenstva. Záver poukazuje okrem iného aj na skutočnosť, že antagonistické chápanie dvoch vlastností nie je v súlade so Zjavením podľa Písma.

Kľúčové slová: spravodlivý Boh, milosrdný Boh, spravodlivosť, milosrdenstvo, zľutovanie, vernosť, Rímsky misál, orácie, Katechizmus Katolíckej cirkvi (alebo len katechizmus), trest, formulka milosti