Noví magistri teológie RKCMBF UK v Badíne ďakovali

Mgr. Estera Sztrancsiková

Na záver slávnostnej promócie absolventov RKCMBF UK, dňa 8. júna 2011 ďakovali dvadsiati noví magistri teológie v Teologickom inštitúte v Badíne týmito slovami:

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3,1)

Nie je tomu tak dávno, čo sme si pred štátnou skúškou opakovali z dogmatickej teológie pravdu o Božej prozreteľnosti. Skutočne Boh riadi všetko k svojmu… cieľu, no rešpektuje človeka v jeho slobodnej voľbe. To, že sme dnes v tento okamih práve na tomto mieste, svedčí o tom, že Boh má s nami nemalé plány, ktorých kontúry sú možno teraz pre niektorých z nás nejasné. Na druhej strane naša prítomnosť tu je dôkazom nášho rozhodnutia a odhodlania zároveň, spolupracovať s Božou vôľou. Možno nevieme každý s určitosťou povedať, ako využijeme bohatstvo, ktoré nám bolo odkryté. Istotne si ale uvedomujeme, že práve ono nás zaväzuje viac ako ostatných. S istotou môžeme povedať, že sme dostali veľkú milosť.

Dostali sme dar patriť medzi vzdelaných ľudí, ktorých si súčasnosť (v Cirkvi) priam pýta. Zaradili sme sa medzi tých, ktorí budú schopní viesť dialóg na intelektuálnej úrovni so súčasným svetom, kde mať znamená čoraz viac, než byť.

 

Noví magistri: Ing. M. Korytiaková, RNDr. H. Drobúlová, Š. Stančík, Ing. E.M. Mulík, A. Dedík, P. Baláž

Teraz viac ako kedykoľvek predtým prichádzame na to, že obsah poslania je tak náročný ako poslanie samo. Teológia má zvláštne miesto uprostred ostatných vied. Na konci bádania stojí tajomstvo, ktoré nás pozýva padnúť na kolená a prežívať jeho krásu. Mohli by sme študovať do konca života, no ani vtedy nebudeme chápať všetko. Roky štúdia teológie boli len jedným úsekom na tejto dlhej ceste. Preto by sme radi vzdali úctu všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorých Prozreteľnosť určila stať sa zodpovednými za odovzdávanie pokladov múdrosti nášmu ročníku. Všetkým ďakujeme za ich ústretovosť, ľudský prístup a pochopenie nielen počas obdobia skúšok. Nech vám Pán Boh odplatí každé slovo a chvíľu, ktorými ste nám priblížili Jeho samého i Jeho lásku.

Zároveň chceme vyjadriť vďaku aj našim najbližším. Azda len oni vedia najlepšie vydať svedectvo o tom, koľko úsilia, nervov a trpezlivosti nás štúdium stálo.

Dnes, keď Jemu – Zdroju svetla, poznania a Prapočiatku všetkého (sv. Tomáš Akvinský) –  za všetko ďakujeme, zároveň mu chceme predniesť aj prosbu, aby bol stále s nami všetkými a aby sme mu mohli raz ukázať plné dlane činov. Kiež by sme raz jeho lásku mohli prežívať vo večnosti spoločne.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Viac o slávnostnom dni i na www.bbdieceza.sk