Publikácia Kňaz včera a dnes

Cyklus biblicko-teologických prednášok Kňaz včera a dnes, konaný v rámci Roka kňazov v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, našiel svoj výstup v podobe rovnomennej publikácie – Kňaz včera a dnes. Hlavným obsahom tejto kolektívnej monografie je 14 odborných biblických a teologických prednášok, ktoré odzneli počas siedmich večerov v mesiacoch od októbra do mája v akademickom roku 2009/2010. Prednášky boli odvysielané aj v Televízii Lux v relácii … Večerná univerzita (http://www.tvlux.sk/relacie/relacia_detail/vecerna-univerzita) počas mesiacov jún a júl 2010.

Rovnako ako v prípade siedmich prednáškových večerov, aj v publikácii sú prednášky rozdelené do siedmich okruhov, pričom text prvej prednášky sa zameriava na tému z hľadiska biblického (kňaz „včera“) a text druhej ju rieši z pohľadu súčasnej teoretickej ale aj aplikovanej teológie (kňaz „dnes“). Po úvode (s. 3-13), nasleduje prvý vecný príspevok k téme Trvalé hodnoty Kristovho kňaza od diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža (s. 14-17). Sériu štrnástich ďalších príspevkov (s. 18-138) uzatvára príspevok Duchovný život duchovného, ktorý predniesol špirituál kňazského seminára vdp. Ľubomír Grega (s. 139-147) na diecéznych kňazských rekolekciách v Badíne v januári 2010.

Primárnou cieľovou skupinou, ktorej je publikácia adresovaná, sú kňazi a absolventi teológie. Vzhľadom na prístupnosť a zaujímavosť problematiky monografia obsahuje cenné informácie aj pre iných veriacich z radov laikov.

Vydal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského (www.xaver.sk) ako tretí zväzok edície Studia Xaveriana, v roku 2010.

Dostupné aj cez internetové kníhkupectvo Martinus.sk.

(podľa Ján Strečok, Kňaz včera a dnes, http://www.bbdieceza.sk/sk/nase-publikacie/417-knaz-vcera-a-dnes-)