The Book of Joshua and the Land of Israel

Faculty of Theology of  Catholic University of Leuven sponsored 59th Colloquium Biblicum Lovaniense. The Colloquium with its theme The book of Joshua and the land of Israel took place from 26th till 28th of July 2010. President Ed Noort, professor from University of Groningen, opened the Coloquium with his paper Josua im Wandel. Zu Stand und Perspektiven der Forschung am Buch Josua.
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Lueven (Belgicko) zorganizovala v dňoch 26.-28. júla 2010 59. ročník biblických dňov Colloquium Biblicum Lovaniense s názvom Kniha Jozue a zem Izraela. Biblickú konferenciu otvoril jej predseda prof. Ed Noort. Na záver konferencia bola pripomenutá téma budúcoročného 60. ročníka Colloquium Biblicum Lovaniense Apokryfné evanjeliá v kontexte ranokresťanskej teológie; konferencia bude opäť v dňoch 26.-28. júla, na pôde Katolíckej univerzity v Leuven.
Mesto Lueven (Lovaň) je belgické univerzitné mesto a má takmer 90 000 … obyvateľov (podľa sčítania 1. januára 2005). Je sídlom Katolíckej univerzity, najstaršej univerzity v Belgicku, založenej v r. 1425. Univerzita je vôbec najstaršia v celej oblasti. Okrem toho, jej počiatky pozitívne prispeli aj k zlatému veku samotného mesta Leuven. v okolí univerzity sa nachádza viacero národných kolégií. Za povšimnutie stojí Americké kolégium Nepoškvrneného počatia.