Žalm 19 – Chválospev o Pánovej náuke

Medový plást, Ž 19,11

Banskobystrický Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave pokračovali 6. júna 2011 so svojím piatym stretnutím z cyklu Slovom žalmu k jubileu. Na voje si mohli prísť tak záujemcovia o cyrilometodskú tradíciu ako i veriaci o modlitbu žalmov.

Stretnutie sa začalo o 19.30 hod. spoločnou modlitbou vešpier, ktorej predsedal Mons. Rudolf Baláž.  Po vešperách nasledovalo predstavenie kostola v Hornej Trnávke a veľkomoravského kostola v Kopčanoch. Hlavnou časťou programu bolo čítanie a výklad 19. žalmu (pracovný preklad a prezentácia) s názvom Chválospev o Pánovej náuke. Okrem iného… metaforou vyzdvihne Pánove slová na sladkosť medu – sú sladšie ako medové kvapky z plástu.

Mesačné stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu (ďalej SŽJ) sa konajú vždy v priestoroch Kňazského seminára v Badíne a pozostávajú z modlitby vešpier, čítania a výkladu žalmov a krátkeho historického cyrilo-metodského exkurzu.

Priebeh stretnutí

1.    Spoločné slávenie vešpier o 19.30 hod.
2.    Historický exkurz
3.    Čítanie a výklad žalmov
4.    Diskusia do 21.15 hod.

Cyklus SŽJ vychádza z tradície biblických večerov z minulých rokov, ktoré, podobne ako tento, sú odpoveďou na výzvu posynodálnej exhortácie Pane, zostaň s nami (č. 80) po “lámaní chleba”.  Cyklus tiež reaguje na pápežskú posynodálnu exhortáciu Verbum Domini, ktorá volá po slávení Slova. No a bezprostredným tretím podnetom bola výzva Konferencie biskupov Slovenska, v rámci príprav na blížiace sa jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré bude slávené v roku 2013.

Tento trojročný cyklus mesačných stretnutí SŽJ je teda odpoveďou na tri rôzne výzvy. Na prvú diecéznu výzvu po biblickej permanentnej formácii odpovedá o zameraním sa na Sväté písmo. Na druhú celo-cirkevnú výzvu odpovedá tým, že to bude v kontexte spoločnej modlitby. Na tretiu výzvu celoslovenskú – od KBS, odpovedá výberom biblickej Knihy žalmov, ktorá podnecuje rast v poznaní Božieho slov a rozohňuje k spoločnej modlitbe.

Témy stretnutí sú na plagáte (tu).