Ž 42-43 – Nostalgia za Pánovou tvárou

Prečo si smutná (Ž 43,5)

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uzavrel v pondelok 12.12.2011 prvý ročník cyklu Slovom žalmu k jubileu.  Program večera bola už štandardný: začalo sa slávnostnou modlitbou vešpier o 19.30 hod. v Seminárnom kostole sv. Františka Xaverského.  Prednášková časť programu pokračovala vo veľkej aule.

Posledný tematický večer I. ročníka cyklu bol venovaný histórii z cyrilometodského obdobia, ktorá sa zachovala v artefaktoch v Trenčíne a novodobej úcte k svätému Cyrilovi a Metodovi architektonicky stvárnenej vo Veľkých Kršteňanoch a Železnej Breznici. Stabilná biblická časť tohto decembrového večera mala názov Nostalgia za Božou tvárou a prednášajúci priblížil a analyzoval témy, štruktúru a teologické posolstvá Žalmov 42 a 43 (prezentácia prednášky).

Trojročný cyklus je súčasťou prípravy na 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Kňazský seminár v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK a Xaverius n.f. v rámci príprav na jubileum, pripravuje druhý ročník cyklu Slovom žalmu k jubileu pre kalendárny rok 2012. Obsah prvej časti bude tentokrát zameraný na významné osobnosti slovenských dejín, biblická časť zostáva stabilná.