Utrpenie spravodlivého a J. Válko

Obraz čistého kráľovského srdca (Z 73,13)

Druhý ročník cyklu tematických večerov Slovom žalmu k jubileu pokračoval v pondelok 17. septembra 2012 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne siedmym stretnutím. Jeho témami boli osobnosť kňaza Jozefa Valka a Žalm 73 s podtitulom Prečo trpí spravodlivý.

Po modlitbe vešpier v seminárnom kostole, ktorej predsedal rektor seminára Ján Viglaš, predstavil Mons. Jozefa Valka banskobystrický dekan a diecézny súdny vikár Mons. Jaroslav Pecha. Prednášajúci zarámcoval čas jeho života (1943 – 1993) ako dobu, ktorú charakterizoval najprv intenzívny náboženský život pred vojnou a potom nebývalý útlak všetkého, čo súviselo s náboženstvom, po nástupe komunizmu. Napriek tomu sa Jozef Valko angažoval pri výchove mládeže a s obdivom k metódam jezuitu Tomislava Kolakoviča rozvíjal aktivity v jeho hnutí Rodina. Ako sa píše v rozsudku, podľa ktorého ho štátne orgány odsúdili za vlastizradu, „zakladal krúžky s mladými, kde rozvíjal rozkladnú činnosť“. Za toto bol väznený a trest si odpykával aj v uránových baniach v Jáchymove. Jozef Valko figuroval medzi kňazmi, navrhnutými v roku 1972 na banskobystrického biskupa. V prednáške zazneli aj svedectvá žiakov Mons. Valka, v ktorých sa spomína: „Bol to kňaz pevných zásad, deťom odmala vštepoval živú vieru. Učil nás poznávať a prežívať liturgiu.“ Mons. Pecha, niekdajší martinský dekan, uviedol na záver o ňom zásadné slová: „Bol to muž svätého života a ovocím jeho pastoračnej činnosti sú mnohé povolania.“ Tematického večera sa v hojnom počte zúčastnili aj veriaci z Kláštora pod Znievom, kde bol Jozef Valko 23 rokov farárom.

Biblista Blažej Štrba v druhej prednáške večera predstavil Žalm 73 (powepointová prezentácia k Ž 73) ako príklad obnovenia viery v Boha: „Javí sa ako vyznanie, ktoré sa rodí z hlbokej vnútornej krízy.“ Tento 73. žalm začína 3. knihu Žaltára (73 – 89) i skupinu tzv. Asafových žalmov (73 – 83). „Žalmista sa tak stáva vzorom pre celú komunitu modliacich sa v nasledujúcich Asafových žalmoch.“ Podľa vdp. Štrbu je žalm skĺbením chválospevu, žalospevu a múdroslovnej básne.

Témou najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2012, bude osobnosť kňaza a misionára Juraja Vojenčiaka SVD, ktorého predstaví provinciál rehole verbistov Ján Halama. Predmetom biblickej prednášky bude analýza Žalmu 80 s podtitulom Presadená Božia vinica.

Stretnutia Slovom žalmu k jubileu sa konajú v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK ako príprava na jubileum 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov na Veľkú Moravu (863) a ako aktivita v prebiehajúcom Roku sv. Cyrila a Metoda.

Zvukovú nahrávku a prezentáciu z posledného, ale aj z predchádzajúcich večerov, môžete nájsť na stránke Kňazského seminára: www.xaver.sk

Dušan Rončák