Prednášky na Cyrilometodskej fakulte v Olomouci

Počas dvoch dní, 16. a 18. novembra bola na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci odprednášaná séria prednášok. Tri circa dvojhodinové prednáškové bloky mali témy:

1. Situácia útlaku Izraela v Egypte v Ex 1,1-2,10 (prezentácia).

2. Vody Massy a Meríby (Ex 17,1-7) a hriechov vodcov (Nm 20,1-13) (prezentácia).

3. Proroci v Pentateuchu a prorok ako Mojžiš (prezentácia).

Okrem toho, súčasťou učiteľskej mobility bola aj účasť na prednáškach z Úvodu do Písma (Dr. Stanislav Pacner) a Hebrejčina (Dr. Gabriela Ivana Vlková). Prednášky boli obohacujúce po stránke obsahovej, ale najmä po stránke metodickej.