Túžba za Pánom (Ž 63)

“Ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu.”  (Ž 63,2-3)

Vyschnutá pustá zem

Cyklus tematických večerov Slovom žalmu k jubileu II pokračoval 16. apríla 2012 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne štvrtým stretnutím. Jeho témami boli osobnosť prof. Jozefa BúduŽalm 63 s podtitulom Túžba za Pánom (powerpointová prezentácia).

Program stretnutia sa začal vo zvyčajnom čase o 19.30 v seminárnom kostole vešperami, ktorým predsedal rektor seminára vdp. Ján Viglaš. Po modlitbe program pokračoval prednáškami  v aule seminára.

Osobnosti  prof. Jozefa Búdu (1898 – 1994) sa v historickej prednáške venoval P. Ján Ďurica SJ, ktorý prednáša biblické vedy na Teologickej Fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a ktorý pochádza z Hriňovej, kde bol prof. Búda istý čas farárom. Prof . Búda pôsobil na viacerých miestach ako kaplán i ako farár. Dôležitú stránku jeho života tvorilo jeho pedagogické pôsobenie na Biskupskom gymnáziu v Banskej Bystrici, ale najmä v kňazskom seminári v Banskej Bystrici a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde vyučoval od roku 1939 až do roku 1976. Jeho formačné pôsobenie na kňazský dorast takmer na 20 rokov prerušil komunistický režim, ktorý ho prenasledoval a väznil. Prof. Búda bol aj plodným spisovateľom na poli biblickej vedy. Jeho doménou bolo štúdium proroka Izaiáša, ktorému venoval dvojzväzkové dielo Evanjelium Starého zákona, a ďalších prorokov. Okrem toho písal aj kázne a duchovné povzbudenia. Jeho odkazom sa stalo heslo: „Všetko vybudovať v Kristovi!“ Prednášajúceho na jeho živote oslovila najmä jeho veselosť, múdrosť a statočnosť.

Biblickú prednášku vdp. Blažej Štrba zameral na výklad Žalmu 63. Podľa prednášajúceho „tento skvost Žaltára nielen upúta, ale aj vtiahne do modlitby.“ Tento žalm sa Cirkev modlí v liturgii hodín vždy v nedele a sviatky ako prvý žalm v ranných chválach. Je súčasťou štvorice žalmov (61 –  64), v ktorých dominuje téma dôvery a chvály Pána. V žalme sa až štyrikrát spomína kľúčové slovo „moja duša“, ktoré zvýrazňuje subjektivitu výpovede Žalmistu v jeho jedinečnej túžbe po Bohu.

V diskusii po prednáškach vystúpil aj súčasný farár v Hriňovej vdp. Štefan Gálik, ktorý vyzdvihol na prof. Búdovi, že „vedel žiť svoju starobu a vedel ju žiť radostne. Aj keď vládal už len ležať, oslavoval Boha.“

Témou najbližšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční 14. mája 2012, bude osobnosť kňaza, organizátora národného života Slovákov v zahraničí a vynálezcu Jozefa Murgaša, ktorého ako rodáka z Tajova predstaví farár v tejto obci vdp. Jozef Petrík. Predmetom biblickej prednášky bude analýza Žalmu 69 s podtitulom Nadšenie pre Boží dom.

Stretnutia Slovom žalmu k jubileu sa konajú v Kňazskom seminári sv. Františka Xaver ského v Banskej Bystrici – Badíne v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK ako príprava na jubileum (2013) 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Zvukovú nahrávku a prezentáciu z posledného, ale aj z predchádzajúcich večerov, môžete nájsť na stránke Kňazského seminára v sekcii: Na stiahnutie.

Dušan Rončák