Teologické okraje Pentateuchu a Žaltára

Tora Nevím Ketuvím

Katedra historických vied Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove organizovala 18.11.2013 v rámci týždňa vedy a techniky 2013 dve hosťovské prednášky. Prvá s názvom  Teologických okrajov Pentateuchu a Žaltára (B. Štrba, powerpointová prezentácia) pojednávala starozákonnú teológiu a druhá prednáška v podaní poľského prof. M. S. Wróbla s názvom Rabínskym antievanjeliom v kontexte polemiky medzi Synagógou a Cirkvou pojednávala židovskú percepciu Ježiša a jeho učeníkov v prvých storočiach po Kristovi.

Viac tu.