Slovom Žalmu 23 k jubileu – Starostlivý Pastier

Starostlivý pastier (Ž 23)

Banskobystrický Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave privítal všetkých záujemcov o cyrilometodskú tradíciu a modlitbu žalmov na štvrtom stretnutií z cyklu SŽkJ – Slovom žalmu k jubileu, ktoré sa uskutočnilo 9. mája 2011.

Stretnutie sa začalo o 19.30 hod. spoločnou modlitbou vešpier, po ktorej nasledovalo predstavenie kostola v Dubovom (farnosť Slovenské Pravno) a veľkomoravského kostola v Devíne. V kontexte blížiacej sa Nedele Dobrého pastiera, hlavnou časťou programu bolo čítanie a výklad 23. žalmu (pracovný preklad a powerpointová prezentácia) s titulom „Pán je môj pastier“. Mesačné stretnutia …cyklu Slovom žalmu k jubileu (ďalej SŽJ) sa konajú vždy v priestoroch Kňazského seminára v Badíne a pozostávajú z modlitby vešpier, čítania a výkladu žalmov a krátkeho historického cyrilo-metodského exkurzu.

Priebeh stretnutí

1.    Spoločné slávenie vešpier o 19.30 hod.
2.    Historický exkurz
3.    Čítanie a výklad žalmov
4.    Diskusia do 21.15 hod.

Cyklus SŽJ vychádza z tradície biblických večerov z minulých rokov, ktoré, podobne ako tento, sú odpoveďou na výzvu posynodálnej exhortácie Pane, zostaň s nami (č. 80) po “lámaní chleba”.  Cyklus tiež reaguje na pápežskú posynodálnu exhortáciu Verbum Domini, ktorá volá po slávení Slova. No a bezprostredným tretím podnetom bola výzva Konferencie biskupov Slovenska, v rámci príprav na blížiace sa jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré bude slávené v roku 2013.

Tento trojročný cyklus mesačných stretnutí SŽJ je teda odpoveďou na tri rôzne výzvy. Na prvú diecéznu výzvu po biblickej permanentnej formácii odpovedá o zameraním sa na Sväté písmo. Na druhú celo-cirkevnú výzvu odpovedá tým, že to bude v kontexte spoločnej modlitby. Na tretiu výzvu celoslovenskú – od KBS, odpovedá výberom biblickej Knihy žalmov, ktorá podnecuje rast v poznaní Božieho slov a rozohňuje k spoločnej modlitbe.

Témy stretnutí sú na plagáte (tu).