Stála formácia kňazov BB – témy

Biblia a svetloV rámci stretnutia stálej formácie kňazov banskobystrickej diecézy, ktoré sa bdue konať 19. – 21. mája 2015 v Knazskom
seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, boli ponúknuté témy na vypracovanie písomných prác. V zozname bola mylne uvedený zadávateľ témy Sloboda slova u Jeremiáša. Správne je ním vdp. Pavel Vilhan.

Starý zákon

 1. Dar zmluvy v Starom zákone a normy ľudského konania podľa dokumentu Biblia a morálka (č. 14 – 40) [BŠ]
 2. Božie slovo a liturgia ako jeho privilegované miesto podľa apoštolskej exhortácie Verbum Domini (č. 50 – 71) [BŠ]
 3. Božia trpezlivosť s hriešnikom v Starom zákone [PV]
 4. Prejavy Božieho hnevu v Starom zákone [PV]
 5. Problematika bezdetnosti v Starom zákone [PV]
 6. Postoje dvoch bratov k dvom ženám – komparácia správania Júdu a Jozefa (Gn 38 a 39) [BŠ]
 7. Ženy v Knihách Genezis a Exodus [BŠ]
 8. Vodcov poradca a problematika subsidiarity podľa Ex 18 [BŠ]
 9. Obraz Ninive u prorokov [PV]
 10. Sloboda slova u Jeremiáša [PV]

 

Nový zákon

 1. Pokrytci v evanjeliách [BŠ]
 2. Uzdravenie v Evanjeliu podľa Marka [BŠ]
 3. Ježišova náuka o spoločenstve podľa Mt 18 [BŠ]
 4. Chamtivosť a dedičstvo v Evanjeliu podľa Lukáša [BŠ]
 5. Požehnanie v synoptických evanjeliách [BŠ]
 6. Ježiš ako darca života v Jánovom evanjeliu [PV]
 7. Pavlov vzťah k majetku [PV]
 8. Príkladný život predstavených [PV]
 9. Špecifické úlohy mužov a žien v ranej Cirkvi [PV]
 10. Význam kríža v Pavlových listoch [PV]