Slovom žalmu k jubileu – Čože je človek Ž 8

Banskobystrický Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v spolupráci s Katedrou biblických vied na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského spolu s veriacimi s Farnosti Lehôtka pod Vtáčnikom dňa  14. marca 2011 urobil ďalší krok prípravy k Jubileu príchodu Solúnskych bratov na naše územie. Bol ním druhý deň stretnutia z cyklu Slovom žalmu k jubileu.

Večer mal ako tému Čože je človek? Túto otázku si dal aj autor Žalm 8, výkladu ktorému sa venovala hlavná prednášková časť večera (powerpointová prezentácia prednášky; text žalmu). V historickom exkurze bol predstavený… kostol v Lehote pod Vtáčnikom a Nitriansky hrad – veľkomoravské biskupstvo (r. 880).

Modlitbe vešpier predsedal otec biskup Mons. Rudolf Baláž, spolu s Mons. J. Štrbom a  vdp. Jozefom Cabanom, farárom farnosti Lehota pod Vtáčnikom.

Mesačné stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu (ďalej SŽJ) sa konajú vždy v priestoroch Kňazského seminára v Badíne a pozostávajú z modlitby vešpier, čítania a výkladu žalmov a krátkeho historického cyrilo-metodského exkurzu.

Priebeh stretnutí

1.    Spoločné slávenie vešpier o 19.30 hod.
2.    Historický exkurz
3.    Čítanie a výklad žalmov
4.    Diskusia do 21.15 hod.

Cyklus SŽJ vychádza z tradície biblických večerov z minulých rokov, ktoré, podobne ako tento, sú odpoveďou na výzvu posynodálnej exhortácie Pane, zostaň s nami (č. 80) po “lámaní chleba”.  Cyklus tiež reaguje na pápežskú posynodálnu exhortáciu Verbum Domini, ktorá volá po slávení Slova. No a bezprostredným tretím podnetom bola výzva Konferencie biskupov Slovenska, v rámci príprav na blížiace sa jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré bude slávené v roku 2013.

Tento trojročný cyklus mesačných stretnutí SŽJ je teda odpoveďou na tri rôzne výzvy. Na prvú diecéznu výzvu po biblickej permanentnej formácii odpovedá o zameraním sa na Sväté písmo. Na druhú celo-cirkevnú výzvu odpovedá tým, že to bude v kontexte spoločnej modlitby. Na tretiu výzvu celoslovenskú – od KBS, odpovedá výberom biblickej Knihy žalmov, ktorá podnecuje rast v poznaní Božieho slov a rozohňuje k spoločnej modlitbe.

Témy stretnutí sú na plagáte (tu).