Návrat k žalmovej modlitbe o zmilovanie

Milostivý (reliéf, J. Bohdalová)Znalec biblickej a modlitbovej tradície Žalmov Notker Füglister OSB v svojej štúdii poukázal na to, že Žaltár nemožno chápať ako oficiálnu kultovú knihu v období druhého chrámu. Podobne ako Biblia, aj Žaltár slúžil v židovstve na prelome letopočtov najmä na poučovanie a budovanie duchovného života. I keď nemožno očakávať od väčšiny vtedajších nábožných židov (a neskôr i kresťanov) znalosť žalmov naspamäť, predsa však jednoduché a účinné žalmové zvolanie zmiluj sa muselo byť dobre známe v širokej nábožnosti. Doklad tejto invokácie v evanjeliách to podporuje. V Starom zákone sa toto zvolanie vyskytuje dominantne v Knihe žalmov. Hoci vieme málo o prenikaní žalmov do židovskej a kresťanskej liturgie v prvých storočiach, žalmová aklamácia zmiluj sa bola vždy bohato prítomná v modlitbách. Zvolanie, ktoré v Biblii vyjadrovalo hlbokú vieru a bázeň pred Bohom, sa v kresťanskej tradícii stalo jedným z najčastejších modlitbových zvolaní. V neskorej (stredovekej) liturgickej tradícii sa zvolanie pevne spojilo s modlitbami a prosbami o odpustenie hriechov, čo však už nezodpovedalo počiatkom žalmovej modlitby a ranokresťanskej liturgii. Štúdia sa zameria teda na význam jedinečnej biblickej prosby „zmiluj sa“ a mapuje jej využitie v Písme a v liturgii.