Mučeník pre Krista o rodine začiatkom 2. storočia

“Áno” – rodine

“Nech niet medzi vami muža ani ženy, rodiny ani kmeňa, ktorý by dnes odvrátil svoje srdce od Pána, nášho Boha, a šiel by slúžiť bohom tých národov; nech niet medzi vami koreňa, z ktorého vyrastá otrava a jed.” (Dt 29,18)

Apoštolský otec, Ignác Antiochijský, nazývaný aj Teoforos “Bohonosec”, bol biskupom Antiochijskej cirkvi cca od r. 68. Zomrel okolo 117 po Kr. – mučeníckou smrťou pre svoju vieru v Krista. V aréne ho hodili levom. Keď ho zatkli za cisára Trajána a keď bol na ceste do Ríma napísal niekoľko listov. Medzi nimi aj jeden cirkvi do Efezu.

V tomto liste vyzýva veriacich k oddanosti viere v Krista a nepripúšťa kompromisy, napriek tomu, že jeho cesta do Ríma neveštila nič dobré. V jeho liste stojí:

Pred Pánom nie je nič skryté, aj naše tajomstvá sú mu blízke. Preto robme všetko tak, akoby v nás on býval, aby sme boli jeho chrámami a on bol v nás naším Bohom, ktorý aj je, aj sa zjaví pred našou tvárou, ak ho náležite milujeme.
     „Nemýľte sa“, bratia moji. Tí, čo rozvracajú rodiny, „nebudú …dedičmi Božieho kráľovstva“. A keď tí, čo konajú podľa tela, budú potrestaní smrťou, o čo viac ten, kto prevráteným učením kazí vieru v Boha, za ktorú bol ukrižovaný Ježiš Kristus! Kto sa takto poškvrní, pôjde do neuhasiteľného ohňa, a ten, kto ho počúva, takisto.
     Pán si dal na hlavu vyliať voňavý olej, aby Cirkvi vdýchol neporušenosť. Nedajte sa pomazať odporným zápachom učenia kniežaťa tohto sveta, aby vás neodviedol ako zajatcov od života, ktorý je pred vami. Prečo nie sme múdri všetci, čo sme dostali poznanie Boha, čiže Ježiša Krista?! Prečo hlúpo hynieme, pohŕdajúc darom, ktorý nám Pán naozaj poslal?!
     Môj duch je zmiernou obetou na kríži, ktorý je pre neveriacich pohoršením, ale pre nás je spásou a večným životom.

Prevzaté z Liturgie hodín, posvätné čítanie (19. január 2015)