Konferencia v Badíne o Knihe Exodus

Ústav biblických štúdií pri Teologickej fakulte TU a Katedra biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom Exodus: moderný komentár k starovekej knihe. Konferencia sa bude konať v dňoch 11.-12. septembra v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.
Prvé desaťročie tretieho tisícročia sa slovenskej biblistike môže označiť aj ako počiatok intenzívnej biblickej spolupráce. TF TU s úspešne odštartovaným projektom Komentáre k Svätému písmu tak Starého (KSZ) ako aj Nového zákona sa chystá vydať ďalší čiastkový výsledok náročnej práce – Komentár ku Knihe Exodus. V roku keď sa končia oslavy 100. výročia založenia Pápežského biblického inštitútu, si účastníci konferencie chcú pripomenúť veľký význam tejto prestížnej inštitúcie na poli svetovej biblistiky. Bude preto aj veľkou cťou privítať na konferencii zahraničných prednášateľov s ich prednáškami: Jean-Louis Ska SJ, profesora Pápežského biblického inštitútu – The Book of Exodus: Basic Issues and Open Questions a Georg Braulik OSB, emeritného profesora Viedenskej univerzity – Gott kämpft für Israel. Viac informácií na stránke www.biblica.sk.
Institute for Biblical Studies, The Faculty of the Thaeology of the University of Trnava and The Roman Catholic Faculty of Theology of Cyril and Methodius of Comenius University of Bratislava organize the conference with international attendance Exodus: A Modern Commentary to the Ancient Book. The conference takes palce on September 11-12, 2010, in Priestly Seminary of St. Franciscus Xaverius in Badín.
The first decade of the third millennium could be called a beginning of an intensive biblical cooperation in the Slovak Bible studies. The Theological Faculty of Trnava University has successfully started the project Commentaries to the Scripture of the Old and New Testament and is going to publish other partial result of a demanding work – The Commentary on the Book of Exodus. During the year when the 100. Anniversary of founding the Pontifical Biblical Institute is celebrated, the participants in the conference want to remember the great importance of this prestigious institution in the field of the world biblical studies. Therefore, it will be a great honour to invite foreign professors with their lectures: Jean-Louis Ska SJ, Professor of Pontifical Biblical Institute – The Book of Exodus: Basic Issues and Open Questions and Georg Braulik OSB, Professor Emeritus of the University of Vienna – Gott kämpft für Israel. More information on www.biblica.sk.