Dobrá zvesť o Mesiášovi

Matúš a Marek, detail (J. Jordaens, 1625-1630)
Matúš a Marek, detail (J. Jordaens, 1625-1630)

Evanjelium znamená dobrá zvesť a v kresťanskom kontexte predovšetkým dobrá správa o Ježišovi z Nazareta. Mnohí z Izraela uverili v neho ako v očakávaného Mesiáša, ktorý mal zachrániť Boží ľud a pripraviť cestu kráľovstvu Boha. Predložené vysokoškolské skriptá Dobrá zvesť o Mesiášovi tvoria časť študijného materiálu predmetu Synoptické evanjeliá. Boli vyhotovené ako pomôcka pre študentov spomenutého predmetu na RKCMBF UK, pracovisko KSFX v Banskej Bystrici – Badíne.