Desať krát na Sinai

Vrch Sinaj vymedzuje kapitoly 19 – 34 od zvyšku Knihy Exodus. Naň zostúpil PÁN, aby zjavil svoje zámery v prospech svojho ľudu. Z tohto dôvodu Mojžiš vystupoval nahor k Bohu, aby PÁNOV plán sprostredkoval ľudu. Boh volal Mojžiša k sebe na vrch a on k nemu vystupoval. Občas však vystúpil aj zo svojej iniciatívy, hoci vždy v prospech vzájomného vzťahu PÁN a ľud. Koľkokrát a kedy presne Mojžiš vystúpil na vrch, nie je tak jednoznačné. Autori majú na to odlišné názory. Predložená štúdia skúma počet Mojžišových výstupov k Bohu. Zároveň odlišuje každý z výstupov svojím obsahom, ale aj personálne. Pri niektorých výstupoch totiž Mojžiša sprevádzali aj iné osoby – Áron, kňazi a starší či Jozue. Biblickí autori vo finálnej podobe textu počítali s desiatimi Mojžišovými výstupmi.

Kľúčové slová: Sinaj, Mojžiš, výstup, desať, Ex 19–34.