Bibliografia biblických vied

Obalka-Front-page-1Z príležitosti jubilea 10 rokov existencie odborného biblického časopisu Studia Biblica Slovaca vyšiel októbri 2014 v novej edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum knižný titul Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013). Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie (BBVSČP) je špecificky zameraný a podrobne spracovaný bibliografický manuál (tu: obsah i obálka). Prezentuje zozbieranú a roztriedenú bibliografiu biblických vied predovšetkým za obdobie od 1989 – 2013. Manuál tvorí faktografický prehľad 25 rokov tvorby… v biblických vedách, ako sú interpretácia Písma, biblická teológia a lingvistika, archeológia a dejiny starovekého Blízkeho východu a pod. BBVSČP zahŕňa viac ako 2300 bibliografických odkazov, viac ako 800 slovenských aj českých autorov. Obsahovo prezentuje tú dostupnú vedeckú i široko populárnu literatúru (v tlačenej alebo elektronickej podobe), primárne zameranú na biblický text.

Keďže BBVSČP je súčasne malou pripomienkou na 10. výročie periodika Studia Biblica Slovaca (StBiSl), tak sa v zozname BBVSČP objavujú objavia všetky príspevky ako aj odkazy na recenzie, vydané v StBiSl.

Veľká väčšina bibliografických vstupov má priložené kľúčové slová, ktoré bližšie charakterizujú daný vstup. Bibliografia je obohatená aj o množstvo nepublikovaných prác – diplomových, licenciátnych, dizertačných, prípadne habilitačných, zameraných na biblické vedy, ktoré boli obhájené zväčša na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, prípadne aj na iných fakultách vybraných domácich a zahraničných univerzít.

V úvodnej časti možno nájsť stručné profesné životopisy biblistov a pisateľsky aktívnych učencov, ktorí zomreli po roku 1989.

 BBVSČP pozostáva z piatich častí a záveru. Prvá a najpodstatnejšia časť predstavuje triedenú bibliografiu, ktorá obsahuje 2310 vstupov. Literatúra je rozdelená do dvanástich základných kategórií, z ktorých desať má ďalšie podkategórie. Fundamentálne kategórie, napr. Exegéza, či Biblická teológia, ktoré obsahujú takmer 1600 bibliografických vstupov, majú okrem podkategórií aj podrobnejšie delenie.

Druhá časť bibliografického manuálu predkladá transliterácie z biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny – zaužívané v odborných vedeckých kruhoch.

Tretia časť tvorí zoznam použitých skratiek, ktoré sa vyskytli v periodiku od roku jeho vzniku.

Štvrtú časť bibliografického manuálu tvorí päť cenných registrov, vďaka ktorým je množstvo zozbieraného a predmetovo roztriedeného materiálu prehľadné a kontrolovateľné, a to podľa autorov, tém – kľúčových slov, termínov v pôvodných jazykoch, biblických odkazov a nebiblickej literatúry.

Piata časť tohto odborno-vedeckého manuálu predstavuje bibliografický štýl periodika StBiSl.

Záver ponúka niekoľko impulzov, ktoré vychádzajú z vykonaného bibliografického výskumu. Nasleduje zoznam použitej literatúry a podrobný obsah celého manuálu.

BBVSCP-03-Sumár a obsah.