18. nedeľa “A”

Dan 7,9-10.13-14 (prvé čítanie, 18. ned. A) – Božie kráľovstvo a jeho svätí

Dnešná nedeľa nie je obyčajná. Pripadá na ňu slávnosť Premenenia Pána. Prvé čítanie z Knihy proroka Daniela je zo známej 7. kapitoly. Opisuje Danielovo videnie o 4 hrozivých bytostiach (vv. 2-8), o Starcovi čias a Synovi človeka (vv. 9-14) a o vysvetľovaní Danielovho videnia vo vv. 15-27. Pri vysvetľovaní sa Daniel vypytoval najmä na význam 4. najhroznejšieho zvieraťa, ktoré predstavuje najstrašnejšie kráľovstvo (vv. 23-26) a na jeho zápas so svätými.

Vybraný text predkladá iba malú časť bizarného Danielovho videnia o Starcovi čias a o Synovi človeka. Pomalým čítaním sa možno ľahko vnoriť do farebného sveta obrazov. Ťažšie je ich však pochopiť. Nejasné je, prečo je veľa trónov, ale zasadne iba Starec dní, a to sám. Možno videnie očakáva, že následne Syn človeka bude sedieť tiež na jednom, a potom i svätí, ktorí budú v jeho víťaznom kráľovstve. Starec dní je bezpochyby Boh, hoci totožnosť Syna človeka na úrovni knihy Daniel nie je už tak jasná. Boh ako Starec nie je nič zvláštne, nakoľko vyjadruje časovú neobmedzenosť; že ide o Boha, to podporuje aj ohnivý voz podobný tomu v Ez 1,15-21, ktorý je v oboch prípadoch znamením zjavenia (podobne oheň v Ex 3,2; 19,8). Boh jednoducho sedí na tróne ako Pantokreátor (porov. videnie Micheáša v 1 Kr 22,19). Sediaci na tróne vyjadruje jeho správu nad svetom, ale aj súdny proces (porov. Ex 32,32-33; Ž 56,9; Iz 65,6; Mal 3,16). Vyjadrenie vlády treba čítať v kontexte videnia o štyroch beštiálnych kráľovstvách, ktoré sužovali ľudstvo. Teda videnie predkladá Boha ako víťaza a sudcu.

Druhá osoba vo videní je Syn človeka, ktorý, hoci nejasná bytosť, predsa len má spojenie so svätými a je podrobený Starcovi čias. Aj Božie kráľovstvo vo videní bude spravované jeho svätými. Teda, Boh nevíťazí strašidelne a zastrašujúco, surovo a ničivo, ale pomocou svätých ľudí, ktorí sa nedajú zlákať do mašinérií svetských mocností, ale postavia sa rozhodne pod Božiu vládu. Na to je však aj kresťanovi potrebná sústavná premena seba samého. Vie totiž, že ani Syn človeka, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť, sa stal človekom a zjavil nám Božie kráľovstvo. Požehnanú nedeľu, ktorej posolstvo má aj cveng osobnej premeny.