Východ i Západ Cirkvi pod Božou vernosťou (Ž 136)

Obraz Božej vernosti (chesed)

V pondelok 14. októbra 2013 sa účastníci cyklu Slovom žalmu k jubileu III. zišli v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici – Badíne a venovali sa témam Viera Cirkvi Východu a Západu a Božie milosrdenstvo v Žalme 136.

Po slávnostnej modlitbe vešpier, ktorú viedol prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ, vystúpil i on sám s prednáškou Viera Cirkvi Východu a Západu. Druhá prednáška bola zameraná na Božie milosrdenstvo, ktoré pramení z Božej vernosti podľa Žalmu 136.

Program večerov Slovom žalmu k jubileu sa začína o 19.00 hod. vešperami, potom prednáškami vo veľkej aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. Po diskusii vo veľkej aule zavŕši všetci pozvaní sa stretnú neformálne pri agapé.

Trojročný cyklus v rokoch 2011 až 2013 organizuje badínske pracovisko Katedry biblických vied RKCMBF UK v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Františka Xaverského. Cyklus je súčasťou trojročnej prípravy z príležitosti slávenia 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a tiež i Roku viery.