Turíčna vigília s Markom

Večer 22. mája 2010 sa v Kostole Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne slávila turíčna vigília. Už v židovskej tradícií bolo známe nočné bdenie pred sviatkom Šavuót, po grécky nazývanom aj Pentacostes, počas ktorého sa čítalo Písmo. Na zorganizovaní slávenia turíčnej vigílie v našom seminári mali hlavnú zásluhu bohoslovci tretieho ročníka. Ako tohtoroční lektori, ustanovení otcom biskupom, z iniciatívy svojho vyučujúceho biblika SSDr. Blažeja Štrbu, PhD. sa rozhodli pre čítanie Markovho evanjelia. To zaznelo z ich úst od začiatku až do konca a sprevádzané spievaním hymnov a žalmov celý večer vovádzalo všetkých prítomných do tajomstva posvätných textov. Samotná vigília začala o ôsmej hodine a trvala do pol jedenástej. Niesla sa v mystickom a pokojnom duchu, ktorý dával dostatok priestoru na meditáciu či osobné rozjímanie Božieho slova.

František Veverka