Valné zhromaždenie SBS

Vo štvrtok 24. júna 2010 sa v zasadačke budovy Slovenského misijného hnutia na Skuteckého ulici č. 4 v Banskej Bystrici Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS). Okrem správ rôzneho typu o účinkovaní SBS a o plánoch do ďalšieho obdobia, nastali v predsedníctve výboru SBS personálne zmeny. Predsedovi Výboru SBS doc. ThDr. Albinovi Masarikovi, PhD. a podpredsedovi Výboru Mgr. Milanovi Krivdovi … vypršalo ich funkčné obdobie.  Za nového predsedu bol zvolený doterajší podpredseda výboru SBS, biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Mgr. Milan Krivda a za podpredsedu Výboru SBS člen Výboru a člen Reformovanej kresťanskej cirkvi Mgr. Marián Hamari.

SBS je nezisková organizácia, ktorá vznikla 26. novembra 1990 v Bratislave. Predmetom činnosti SBS je hlavne šírenie Svätého písma najmä v slovenčine, organizovanie a podpora prekladov Biblie predovšetkým do slovenčiny, jej vydávanie a podpora ekumenickej spolupráce pri prekladaní Biblie.

SBS sídli na Mlynskej č. 43, v Banskej Bystrici, časť Podlavice.

Členskými cirkvami SBS sú (podľa Stanov SBS, čl. III.):

 1. Apoštolská cirkev na Slovensku
 2. Bratská jednota baptistov na Slovensku
 3. Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie
 4. Cirkev bratská na Slovensku
 5. Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
 6. Evanjelická cirkev metodistická
 7. Gréckokatolícka cirkev
 8. Kresťanské zbory na Slovensku
 9. Pravoslávna cirkev
 10. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
 11. Rímskokatolícka cirkev
 12. Starokatolícka cirkev

Zástupcami Katolíckej cirkvi vo Výbore SBS boli z poverenia Konferencie biskupov Slovenska menovaní SSDr. Blažej Štrba PhD. (Rímskokatolícka cirkev) a Dipl.teol. Mgr. Ján Krupa (Gréckokatolícka cirkev).