Štátne skúšky aj z biblických vied

Intronizácia Biblie
Intronizácia Svätého písma

V pondelok a utorok 30. – 31. mája 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského konali štátne skúšky študentov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK – Teologického inštitútu v Badíne. Traja študenti externej formy a ôsmi študenti dennej formy absolvovali skúšku podľa pravidiel nového akreditovaného študijného programu katolíckej teológie, keď okrem dvoch povinných predmetov dogmatická teológia a morálna teológia si vybrali ešte jeden zo skupiny povinne voliteľných predmetov: biblické vedy, pastorálna teológia, kánonické právo a cirkevné dejiny. Všetci študenti nakoniec úspešne absolvovali skúšku a získali titul Mgr.

Význam zaradenia štátnej skúšky z biblických vied spočíva v tom, že fakulta tým napĺňa aj opakované učenie II. vatikánskeho koncilu o Biblii ako „duši teológie“. Za tieto progresívne zmeny v štátnych skúškach z katolíckej teológie patrí vedeniu fakulty a všetkým zainteresovaným vrelá vďaka.

Štátna skúška z biblických vied sa konala prvýkrát v takmer 80-ročnej histórii fakulty. Stojí za zmienku, že je to 22 rokov od smrti prof. Jozefa Búdu, banskobystrického kňaza, ktorý pôsobil na fakulte od jej vzniku v roku 1936 a venoval sa vyučovaniu biblických vied. Okrem toho pôsobil aj ako rektor Kňazského seminára v Banskej Bystrici a počas komunizmu bol 4 roky väznený. Patrí medzi významných slovenských, ale aj svetových biblistov. Redakcia vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca na jeho počesť a pre podporu rozvoja biblických vied udeľuje každé dva roky Cenu Jozefa Búdu práve autorom biblických štúdií, ktoré sa v biblickom časopise StBiSl radia k najlepším.

Filp Gulai a Blažej Štrba