Slovom žalmu k jubileu

Slovom žalmu k jubileu - z plagátu (J. Jáger)Banskobystrický Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v spolupráci s Katedrou biblických vied na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského otvoril na sviatok spolupatrónov Európy 14. februára 2011 trojročný cyklus mesačných tematických stretnutí pod názvom Slovom žalmu k jubileu.

Prvý tematický večer s názvom Blažení všetci (Ž 1-2), 14. februára 2011, sa začal svätou omšou spojenou, celebrovanou otcom biskupom Mons. R. Balážom, spojenou s modlitbou vešpier o 18.30 hod. Prednáškovú časť otvoril príhovorom… rektor KSFX, Ján Viglaš, historický exkurz predstavil diakon P. Baláž a biblickú prednášku na tému Blažení všetci (Ž 1 – 2) viedol B. Štrba. Po diskusii nasledovalo krátke občerstvenie.

Mesačné stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu (ďalej SŽJ) sa uskutočnia v priestoroch Kňazského seminára v Badíne a budú pozostávať z modlitby vešpier, čítania a výkladu žalmov a krátkeho historického cyrilo-metodského exkurzu.

Priebeh stretnutí

1.    Spoločné slávenie vešpier o 19.30 hod.
2.    Historický exkurz
3.    Čítanie a výklad žalmov
4.    Diskusia do 21.15 hod.

Cyklus SŽJ vychádza z tradície biblických večerov z minulých rokov, ktoré, podobne ako tento, sú odpoveďou na výzvu posynodálnej exhortácie Pane, zostaň s nami (č. 80) po “lámaní chleba”.  Cyklus tiež reaguje na pápežskú posynodálnu exhortáciu Verbum Domini, ktorá volá po slávení Slova. No a bezprostredným tretím podnetom bola výzva Konferencie biskupov Slovenska, v rámci príprav na blížiace sa jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré bude slávené v roku 2013.

Tento trojročný cyklus mesačných stretnutí SŽJ je teda odpoveďou na tri rôzne výzvy. Na prvú diecéznu výzvu po biblickej permanentnej formácii odpovedá o zameraním sa na Sväté písmo. Na druhú celo-cirkevnú výzvu odpovedá tým, že to bude v kontexte spoločnej modlitby. Na tretiu výzvu celoslovenskú – od KBS, odpovedá výberom biblickej Knihy žalmov, ktorá podnecuje rast v poznaní Božieho slov a rozohňuje k spoločnej modlitbe.

Témy stretnutí sú na plagáte (tu).