Nová zmluva v Starom zákone

Dekanka Teologickej cyrilometodskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci RNDr. Gabriela Ivana Vlková OP, ThD., v rámci učiteľskej mobility mala sériu prednášok na RKCMBF UK v Bratislave, pracovisko Badín. V stredu 24. XI. večer o 19.30 hod. v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského mala  verejnú hosťovskú prednášku s názvom Nová smlouva ve Starém zákoně (plagát).

V rámci učiteľskej mobility Erasmus mala dekanka Vlková aj sériu prednášok z prorockej literatúry pre študentov tretieho ročníka. Všetky boli zamerané na Knihu proroka Izaiáša. Tento spis patril… k najobľúbenejších prorockým knihám pre prvokresťanské spoločenstvo a ostáva nemenej zaujímavý, nádherný a dôležitý aj pre dnešnú relektúru dejín spásy.

Stojí za zmienku, že prednášajúci tejto Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Ladislav Tichý, doc. Petr Chalupa, doc. Petr Mareček, Dr. Gabriela Ivana Vlková a Sr. Stanislav Pacner vydali v roku 2007 publikáciu s názvom Od Abraháma k nové smlouvě. Publikácia je vynikajúcou zbierkou štúdií, ktoré sa venujú téme zmluvy, jej aktualizácii a obnove v celom Svätom písme. RNDr. Vlková publikovala v roku 2009 zbierku podrobných štúdií na s názvom Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad “Písní o služebníkovi” z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě. Nielen pre teológov a kazateľov, ale aj pre širšiu náročnejšiu verejnosť môže byť publikácia vynikajúcim náhľadom do problematiky tzv. Piesňach o Pánovom služobníkovi a riešení otázky identita Pánovho služobníka.