Mojžišovo povolanie či Pánovo zjavenie?

Mojžiš pred horiacim kríkom (ikona, 13. stor.)

Známa stať O horiacom kríku, Ex 3,1–4,18, sa spája v odbornej literatúre poväčšine buď s Mojžišovým povolaním, alebo zjavením Božieho mena (porov. 3,14-15). Hoci jestvujú dve odlišné porozumenia – Božie zjavenie (resp. zjavenie Božieho mena) a Mojžišovo povolanie –, ony si neodporujú, ale úzko medzi sebou súvisia. Štúdia “Zjavenie Pána” alebo “Mojžišovo povolanie”? Literárno-kritické porovnanie pomenovaní state Ex 3–4 predkladá lexikálne, obsahové a štrukturálne dôvody, prečo uprednostniť pomenovanie state ako Božie zjavenie. Štúdia teda poukazuje na to, že v celkovej narácii má prioritu Božie zjavenie a jeho záchranný plán (porov. 3,7-10). Zjavenie zapadá podstatne lepšie do jednotiacej témy Knihy Exodus, ktorá sa začína vyslobodením Izraelitov z otroctva a končí sa bohoslužbou PÁNOVI, ktorý ich vyslobodil.