Biblická nedeľa 2013 a ďakovanie za vyslobodenie (Ž 30)

Biblia a svetlo
Biblia a svetlo

Katolícke biblické dielo opäť ponúka niekoľko konkrétnych podnetov ako sláviť  3. veľkonočnú nedeľu ako Biblickú nedeľu 2013. Vyberáme hlavné body z ponuky – čítanie a slávenie Slova. Ponuka pre všetkých začína úvodnými slovami pápeža Benedikta XVI:

„Myslím, že evanjelium je Kristovým telom; myslím, že posvätné Písma sú jeho učením.“  (Verbum Domini, 56)

SLÁVENIE BOŽIEHO SLOVA

Svätý otec Benedikt XVI. v posynodálnej exhortácii Verbum Domini o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi vyzýva k šíreniu príležitostí na slávenie Božieho slova ako dôležitej súčasti liturgickej pastorácie. Úlohou… tohto slávenia je ponúknuť veriacim, aby meditovali a modlili sa so Svätým písmo (VD, bod 65). Preto aj Katolícke biblické dielo sa rozhodlo vyzvať kňazov i laických veriacich, aby vo svojich farnostiach a inštitúciách zorganizovali „Slávenie Božieho slova“ a to 14. apríla 2013, keď sa 3. veľkonočná nedeľa bude na celom Slovensku sláviť ako „biblická nedeľa“. V našom prípade Slávenie Božieho slova bude spočívať v nepretržitom čítaní zvolenej knihy (alebo kníh) Svätého písma vybranými jednotlivcami.

Odporúčania

  1. Celé slávenie Božieho slova nech prebieha v kostole alebo v kaplnke. Nech sa slávnostným spôsobom vyzdobí ambóna, z ktorej sa bude čítať Sväté písmo.
  2. Nech sa do čítania zapojí čo najväčší počet veriacich, tzn. nech sa vytvorí zoznam, v ktorom jednotlivci budú mať presne určenú pasáž, ktorú majú čítať. Nech nechýbajú spolupracovníci, ktorí budú zabezpečovať celý priebeh. Je potrebné povzbudiť, aby prišli počúvať Božie slovo všetci veriaci, tzn. aj tí, ktorí priamo nečítajú texty. Nech sa nábožné počúvanie Svätého písma stane adoráciou Krista, ktorý sa k nám prihovára, keď sa v Cirkvi číta Božie slovo.
  3. Odporúčame po istom čase (najlepšie po ukončení istého logického celku) prerušiť čítanie posvätným tichom, spevom spoločnej piesne napr. z JKS, spevmi Taize alebo vystúpením speváckeho zboru resp. jednotlivca.
  4. Veľmi odporúčame začať alebo ukončiť celé čítanie slávením svätej omše, aby sa tak poukázalo na vzťah medzi Slovom a Eucharistiou (VD., bod 56), pričom homília počas sv. omše môže byť zameraná na povzbudenie k častému čítaniu Svätého písma.
  5. Čas slávenia Božieho slova ponechávame na pastoračné rozhodnutie kňaza vzhľadom na možnosti každej farnosti. Niekde sa môže začať už v sobotu večer  13. apríla 2013 a čítanie Božieho slova môže prebiehať celú noc. Táto forma je zvlášť príťažlivá pre mladých. Inde to môže byť nedeľa 14. apríla 2013 popoludní.

 

VARIANT A: Čítanie Knihy žalmov

Tento variant je vhodný pre väčšie farnosti. Je možné do neho zapojiť veľké množstvo veriacich. Jednotlivec môže prečítať aj viac žalmov. Niektoré žalmy môže zaspievať žalmista, zbor, spevácka skupina alebo aj všetci veriaci, keď sa im pripravia texty (napríklad je známy Ž 23 „Pán je môj pastier…). Prílohe pridávame (viď www.kbd.sk alebo TU) aj rozpis čítania žalmov, ktorý je možné upraviť podľa potrieb každej farnosti.

 

VARIANT B: Čítanie Evanjelia podľa Lukáša a Skutkov apoštolov

Pre menšie farnosti možno bude prijateľnejšie prečítať kratšie biblické texty. Keďže v liturgickom roku „C“ sa zvlášť čítajú úryvky z Lukášovho evanjelia, ponúkame práve toto evanjelium a prípadne aj Skutky apoštolov, keďže sú jeho pokračovaním. V prílohe pridávame aj rozpis čítania Evanjelia podľa Lukáša a Skutkov apoštolov, ktorý je možné upraviť podľa potrieb každej farnosti (viď na www.kbd.sk alebo priamo TU).

Viac na www.kbd.sk

 

VARIANT C: Poďakovanie za Vyslobodenie

Niekoľko poznámok k Žalmu 30 (z 3. veľkonočnej ned. C)

Viď tu.