28. nedeľa “A”

Iz 25,6-10 (prvé čítanie, 28. ned. A) – zotrie slzu z očí

Zatiaľ čo v kapitole 24 prorok Izaiáš predstavuje deň Pánovho súdu a uistenie jeho vlády, nasledujúca kapitola Iz 25,1-10 oslavuje život a vyslobodenie, ktoré prichádza od Pána. Z tejto časti pochádza prvé čítanie 25,6-10. Liturgickému výseku predchádza prvá časť, ktorá je slávnostným vďakyvzdaním (vv. 1-5) Pánovi, lebo je pevnosťou slabému a pomocou biednemu. Čítanie je tvorené druhou časťou kapitoly (vv. 6-10), v ktorej je ohlásená definitívna spása, ktorá má silný eschatologický podtón.

Pánova spása zahŕňa slávnostnú obradnú hostinu na vrchu Sion (v. 6), a to ako dôsledok ukončenia každého utrpenia (vv. 7-8). Ľud na to reaguje chválou a radosťou (v. 9). Slávnostná hostina na horách pripomína obradné jedlo na vrchu Sinaj za čias Mojžiša (Ex 24,9-11). Boh zdieľa toto jedlo so “všetkými národmi”, ktoré znamenajú zmierenie a spoločenstvo. Na začiatku spisu (Iz 2,1-4)  národy prichádzali na Sion na výučbu, aby mali účasť na pokoji, ktorého tvorcom je Pán. V našej stati národy už prichádzajú, aby spolu žili v harmónii. Záverečná veta (v. 10) uisťuje, že Pánova moc (“ruka”) bude prítomná na Sione, aby dosiahla to, čo bolo prisľúbené.

Liturgická stať hovorí o pokoji v celosvetovom merítku (porov. výrazy “celé ľudstvo, “všetky národy”, “celá zem”); nemá na mysli iba Judsko. Výrečne to vyjadruje kontrast medzi dvomi mestami – jedným nemenovaným a namysleným (24,10; 25,2; 26,5) a druhým tým, ktoré sa nachádza pri Pánovom vrchu – teda Jeruzalem (26,6-10).

Opodstatnene najznámejšie riadky v našej stati sú vv. 7-8. Vyjadrujú tie najhlbšie ľudské nádeje na ukončenie smútku (“strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí”), na premoženie smrti a na odstránenie akéhokoľvek smútku (“zotrie … slzu z každej tváre”) – evokujúce obrazy so silnou poetickou kadenciou. Známe sú i preto, že sú parafrázované Pavlom v 1 Kor 15,26.54-55. 

Ukončenie bolesti, smútku a dokonca aj skoncovanie so smrťou – to sú obrazy, ktorým rozumieme. Túžba po ich uskutočnení väzí v dôvere v Božiu pomoc a lásku voči nám. On je pôvodca života a tvorca pokoja…