Tag Archives: Novinka

Nový rok – Roš ha-šana

Roš ha-šana 5776

Roš hašannah-rimon
Granátové jablko

Roš ha-šana (hebr. ראש השנה) je hebrejské pomenovanie sviatku Nový rok a v doslovnom preklade znamená “hlava roku” (napr. taliansky capo d’anno). Ide o prvé dva dni prvého mesiaca tišri židovského roka. Sviatok sa otvára trúbením na roh šofar a nasledujúcich desať dní má kajúci charakter. Spytovanie svedomia za všetky priestupky proti židovským príkazom sa ukončí na 10. deň – Dňom zmierenia – Jom kippur.

Nový rok má mimoriadnu dôležitosť pre každý kalendár. Stačí si uvedomiť náš kalendárny Nový rok 1.1., alebo aj liturgický nový rok, ktorý začína prvou adventnou nedeľou. Rabínske označenie Roš ha-šana “Nový rok” je neskoršie označenie (pokračovanie tu)

Kritika a ideál kňazstva

21. apríla 2010 sa uskutoční šieste stretnutie s názvom Kritika a ideál kňazstva v rámci biblicko-teologického cyklu Kňaz včera a dnes v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Večer začne o 19.30 h. v kaplnke seminára modlitbou večerných chvál.
So svojimi príspevkami vystúpia:

SSDr. Blažej ŠTRBA, PhD.:
Kňaz podľa radu Melchizedechovho
doc. ThDr. Anton ADAM CM, PhD.:
Sviatosti – Božie tajomstvá v ľudskom podaní