Prorok Jozue

Kniha Jozue je prvou knihou v tej časti hebrejskej Biblie, ktorá sa nazýva Proroci – Neviím. Jozueho počiny sú všetky v súlade s úlohou proroka ako Mojžiš podľa Dt 18,15-22. Navyše, Jozue má aj špecifickú podobnosť s Mojžišom ako prorokom práve vo vodcovskej úlohe prevádzať ľudí “cez” vody. Štúdia s názvom Why is Joshua among the prophets like Moses poukazuje na sofistikovanú biblickú a tiež mimobiblickú tradíciu, v ktorej má Jozue miesto ako prorok ako Mojžiš.