O jednom Bohu a o viacnásobnom preklínaní

...plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí (Ž 109,11)
…plody jeho práce nech rozchvacujú (Ž 109,11)

V rámci prežívania 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 18. februára 2013 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil druhý tematický večer tretieho ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu.

Večer sa začal o 19.00 hod. v seminárnej kaplnke modlitbou vešpier viedol Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára. Po modlitbe program pokračoval vo veľkej aule prednáškovou časťou, ktorej obsahom bola prednáška k Roku viery o monoteizme a výklad Žalmu 109.

Prednášku s témou Boh v kresťanstve, judaizme a islame začal ThLic. Branislav Koppal, ktorý prednáša filozofiu na Teologickom inštitúte v Badíne, rozlíšením, aké otázky si kladie človek náboženský a aké filozofujúci teológ. Náboženský človek sa pri stretnutí s niečím, čo ho presahuje, pýta, či je to, čo vidí, božského pôvodu. Naproti tomu, filozofujúci teológ sa pýta, čo je to boh. „Monoteizmus v Biblii nie je filozofickou otázkou, ale náboženským rozhodnutím, ktoré vzniká pod vplyvom toho, čo Boh zjavuje,“ povedal Koppal. Pre uvažovanie o Bohu je podľa neho v  náboženstve dôležité meno Boha, pričom to doložil na príklade textu z Knihy Exodus (kapitoly 3 – 4) o zjavení sa Boha Mojžišovi. Prednášajúci ďalej rozobral chápanie osoby Boha v judaizme, kresťanstve a islame jednotlivo.

V úvode biblickej prednášky, ktorej témou bol výklad Žalmu 109 s podtitulom Volanie utláčaného spoločenstva, začal domáci biblista SSDr. Blažej Štrba jeho charakteristikou: Je to individuálna prosba nevinného, ktorému ide o život – doslova i spoločensky.“ Žalm stojí na začiatku piatej knihy Žaltára a označuje sa ako najkrutejší preklínací žalm, lebo niekoľkokrát praje smrť. „Žalmista,  obkolesený žalobcami, prosí z prenáramného súženia a bolesti. Túto bolesť nevládze niesť a svojou výpoveďou ju skladá na Boha,“ zdôraznil Štrba.

Diskusia po prednáškach a neformálne agapé boli priestorom na hlbšie rozvinutie toho, čo bolo povedané, i na bližšie stretnutie sa účastníkov večera.

Najbližšie stretnutie cyklu Slovom žalmu k jubileu III sa uskutoční 11. marca 2013. Vladimír Farkaš, prednášajúci fundamentálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne, vystúpi s prednáškou na tému Atraktívnosť viery Katolíckej cirkvi. V biblickej prednáške sa František Trstenský, docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, zameria na motívy a prvky Žalmu 110 s podtitulom Boží hlas o Mesiášovi.

Cyklus tematických večerov Slovom žalmu k jubileu organizuje Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK  v Bratislave, pracovisko Badín. Jeho cieľom je napomôcť prežívanie Roku sv. Cyrila a Metoda i Roku viery a prinášať možnosť vzdelávania vo veciach viery a poznania Božieho slova.

Zvukovú nahrávku a prezentáciu z posledného, ale aj z predchádzajúcich večerov, môžete nájsť na stránke Kňazského seminára.

Dušan Rončák

Prebrané z www.xaver.sk