Jozef Murgaš a nadšenie pre Boží dom (Ž 69)

Účastníci piateho stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu II sa 14. mája 2012 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zamýšľali nad osobnosťou kňaza, umelca a vynálezcu Jozefa Murgaša a výkladom Žalmu 69.

Po modlitbe vešpier v seminárnom kostole, ktorej predsedal rektor seminára Ján Viglaš, predstavil rev. Jozefa Murgaša súčasný farár jeho rodnej obce Tajov Jozef Petrík. Prednášajúci vyzdvihol jeho kňazskú poslušnosť, keďže viackrát zanechal sľubne rozbehnutú kariéru maliara i vynálezcu kvôli pokynom svojho biskupa. Murgaš sa dostal do Ameriky v čase silnejúcej maďarizácie ako nebezpečne aktívny v národnom živote. Tento rozmer svojej osobnosti rozvinul práve v „krajine slobody“ a zverená slovenská farnosť vo Wilkes-Barre za jeho pôsobenia rozkvitla. Murgaš je známy najmä ako vynálezca bezdrôtovej telegrafie, v ktorej využíval tónový systém prenosu. V roku 1907 uskutočnil aj prvý hlasový prenos a, ako zdôraznil vdp. Petrík, „jeho patenty viedli k tomu, že telegrafia sa postupne zmenila na rádiotelegrafiu.“

Žalm 69 uviedol biblista Jozef Jančovič ako osobný žalospev Pánovho sluhu v nebezpečenstve. Žalm patrí do skupiny tzv. elohistických žalmov, keďže veľakrát používa meno Boh (Elohím). Novozákonné spisy i kresťanská tradícia žalm spájajú s utrpením Krista. Podľa slov prednášajúceho je „vhodný na interpretáciu Kristovho utrpenia“ a podobne ako Žalm 22 je viackrát citovaný aj v evanjeliách. Ako Pánovu modlitbu v utrpení ho vnímali aj cirkevní otcovia. Hoci je žalm v nadpise pripisovaný Dávidovi, pochádza z neskorších dôb a nie je vylúčené, že jeho autorom je prorok Jeremiáš, ktorý tiež zažíval mnohé súženia.

Cyklus Slovom žalmu k jubileu II pokračuje 11. júna 2012 šiestym stretnutím. Kňaza, historika a etnografa Karola Antona Medveckého predstaví cirkevný historik Pavol Kollár. Témou biblickej prednášky bude Žalm 72 s podtitulom Mesiáš – prostredník požehnania.

Dušan Rončák

 

V rámci príprav na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 14. mája 2012 uskutoční štvrtý tematický večer druhého ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu. Modlitbovo-prednáškový večer sa začne ako zvyčajne o 19.30 vešperami v seminárnom kostole, po ktorých program pokračuje vo veľkej aule prednáškami s historickou a biblickou časťou. V historickej prednáške vdp. Jozef Petrík predstaví osobnosť kňaza a vynálezcu Jozefa Murgaša. V biblickej prednáške  s názvom Nadšenie pre Boží dom Mons. Jozef Jančovič, prodekan RKCMBF UK, zoznámi poslucháčov so Žalmom 69.