Lotor o Ježišovi (štúdia k Lk 23,42)

Dobrý lotor (Ak.mal. Záborský)
Dobrý lotor (vitráž, Badín, akad.mal. L. Záborský)

Lotor v Lukášovej verzii (23,42) je jediná postava v Novom zákone, ktorá oslovuje Ježiša len jeho vlastným menom “Ježišu!”, bez akéhokoľvek dodatku. Táto literárna jedinečnosť v Lukášovom diele upútala pozornosť vykladačov Písma už dávnejšie, hoci jej výklad ostáva neuspokojujúci. Na základe pozitívneho využitia mena Ježiša typológie Jozueho vovedenia do Zasľúbenej zeme, uvedená štúdia (Liber Annuus 64 [2014] 273-285) predkladá výklad, ktorý stojí na mimoriadnom úmysle autora tretieho evanjelia – zomierajúci lotor je hovorcom vysokej typológie Ježišovho vstupu/eisodu do kráľovstva.

The criminal in Luke 23:42 is the only person in the whole NT who addresses Jesus by his name “Jesus” alone, without any further specification. This literary hapax in Luke’s Gospel has been noticed by the exegetes, but a satisfactory explanation has not yet been given. Based on the fact of the name Ἰησοῦς and on the positive typology of Joshua’s leadership of his people into the Promised Land, the present essay (published in Liber Annuus 64 [2015] 273-285) aims to show that by this hapax Luke had the intention of presenting a dying criminal as a voice expressing a high typology of Jesus’ eisodos into his kingdom.